Audio ZMK 10. 5. 2018

 • 1/1 Schválení programu

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/25 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 268/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 181/1, 181/3 a 296 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

 • 2/5 Nabytí pozemků parc. č. 286/8 a 341/6 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • 2/6 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1194 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • 2/8 Zrušení bodu X. v usnesení z XXIX. zasedání ZMK, konaného dne 31. srpna 2017

 • 2/9 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži

 • 3/1 Nabídka společnosti PINK spol. s r. o. na prodej obchodní firmy městu

 • 3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

 • 4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2018

 • 4/2 Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti VAK Kroměříž, a. s.

 • 4/3 Návrh na ocenění

 • 4/4 Memorandum o spolupráci - Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada

 • 4/5 Odpověď na interpelaci Ing. Kuchaře

 • 4/6 Zmocnění zástupce města Kroměříže k zastupování města na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže