Audio ZMK 6. 9. 2018

1/1 Schválení programu XXXVIII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Schválení návrhového výboru XXXVIII. zasedání ZMK

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1116/1, 1126/2 a 3269/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 147/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Prodej pozemku parc. č. 979/26 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 625/66 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/6 Úplatné nabytí pozemku stpč. 587/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | |

2/7 Nabytí id. 1/2 pozemků parc. č. 130/2 a 658/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/8 Nabytí pozemků parc. č. 682/56 a parc. č. 688/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/9 Nabytí pozemků parc. č. 417/5 a 503/1 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu

mp3 | |

2/10 Nabytí pozemků parc. č. 3737/1, 3737/2 a 3737/3 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR- ÚZSVM

mp3 | |

2/11 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž

mp3 | |

2/12 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Jiřím a Petrou Slavíkovými

mp3 | |

3/1 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Domov pro seniory Loučka, p. o.

mp3 | |

3/2 Žádost o předfinancování projektu

mp3 | |

3/3 Spolupráce Kroměříž - Ružomberok, žádost o dotaci z Fondu malých projektů

mp3 | |

3/4 Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži

mp3 | |

3/5 Realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměříž

mp3 | |

3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

mp3 | |

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.5/2018

mp3 | |

4/2 Návrh na ocenění členů spolku Říše loutek

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |