Audio ZMK 30. 6. 2016

 • 1/1 Schválení programu XIX. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru Číslo usnesení

 • 2/1 Staženo

 • 2/2 Nabytí nemovitostí na ulici Kollárova z vlastnictví Fondu ohrožených dětí

 • 2/3 Prodej částí pozemků parc. č. 870/21 a 870/41 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 517/4 a části parc. č. 17/9 v k. ú. Trávník

 • 2/6 Nabytí pozemků parc. č. 1566/8, 1566/12, 1566/29 a 1566/42 v k. ú. Kroměříž

 • 2/7 Nabytí pozemku parc. č. 3148/12 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

 • 2/8 Nabytí pozemku parc. č. 3123/13 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

 • 2/9 Nabytí pozemků parc. č. 1020/68, 1020/73 a 1020/89 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/10 Pojmenování nových ulic

 • 3/1 Účetní závěrka města Kroměříže za rok 2015

 • 3/2 Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2015

 • 3/3 Vzdání se práva k pohledávce

 • 3/4 Vzdání se práva k pohledávce

 • 3/5 Závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko

 • 3/6 Rozdělení dotací 2016 - II. výzva

 • 3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 4/1 Navýšení podpory projektů z OPŽP – schválení dodatků ke Smlouvám o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

 • 4/2 Pořízení Zdravotního plánu města Kroměříž

 • 4/3 Určení členů osadního výboru v Těšnovicích

 • 4/4 Závěrečný účet a zpráva o hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

 • 4/5 Návrh na ocenění Ing. Jaroslava Adamíka

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace