Audio ZMK 30. 6. 2016

1/1 Schválení programu XIX. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru Číslo usnesení

mp3 | |

2/1 Staženo

mp3 | |

2/2 Nabytí nemovitostí na ulici Kollárova z vlastnictví Fondu ohrožených dětí

mp3 | |

2/3 Prodej částí pozemků parc. č. 870/21 a 870/41 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 517/4 a části parc. č. 17/9 v k. ú. Trávník

mp3 | |

2/6 Nabytí pozemků parc. č. 1566/8, 1566/12, 1566/29 a 1566/42 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/7 Nabytí pozemku parc. č. 3148/12 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

mp3 | |

2/8 Nabytí pozemku parc. č. 3123/13 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

mp3 | |

2/9 Nabytí pozemků parc. č. 1020/68, 1020/73 a 1020/89 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

mp3 | |

2/10 Pojmenování nových ulic

mp3 | |

3/1 Účetní závěrka města Kroměříže za rok 2015

mp3 | |

3/2 Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2015

mp3 | |

3/3 Vzdání se práva k pohledávce

mp3 | |

3/4 Vzdání se práva k pohledávce

mp3 | |

3/5 Závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko

mp3 | |

3/6 Rozdělení dotací 2016 - II. výzva

mp3 | |

3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

4/1 Navýšení podpory projektů z OPŽP – schválení dodatků ke Smlouvám o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

mp3 | |

4/2 Pořízení Zdravotního plánu města Kroměříž

mp3 | |

4/3 Určení členů osadního výboru v Těšnovicích

mp3 | |

4/4 Závěrečný účet a zpráva o hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

mp3 | |

4/5 Návrh na ocenění Ing. Jaroslava Adamíka

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |