Audio ZMK 30. 5. 2016

1/1 Schválení programu XVIII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Směna pozemků v k. ú. Postoupky

mp3 | |

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3123/19 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc. č. 3193/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1115/54 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/5 Souhlas se zrušením předkupního práva k pozemkům stpč. 7062 a parc. č. 604/205 v k.ú. Kroměříž

mp3 | |

2/6 Nabytí pozemku parc. č. 3123/5 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

mp3 | |

2/7 Plánovací smlouva – mezi panem Leem Paťavou a městem Kroměříž

mp3 | |

3/1 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz dětského dopravního hřiště

mp3 | |

3/2 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015

mp3 | |

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

4/1 Návrh na ocenění paní Dagmary Šebestíkové

mp3 | |

4/2 Určení členů osadního výboru v Drahlově

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |