Audio ZMK 25. 6. 2015

1.1 Schválení programu zasedání VIII. ZMK

mp3 | |

1.2. Složení návrhového výboru

mp3 | |

2.1 Prodej části pozemku parc. č. 1509/7 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2.2 Nabytí pozemku parc. č. 94/8 a 4557 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | |

2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 625/25 a 704/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 601/17 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 299/3 v k. ú. Miňůvky

mp3 | |

3.1 Uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje

mp3 | |

3.2 Žádost Oblastní charity Kroměříž o finanční příspěvek na nákup evakuačních plachet

mp3 | |

3.3 Pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže

mp3 | |

3.4 Žádost příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže o navýšení příspěvku na opravy

mp3 | |

3.5 Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2014

mp3 | |

3.6 Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2014

mp3 | |

3.7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

4.1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | |

4.2 Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž

mp3 | |

4.3 Uzavření partnerské smlouvy mezi městy Kroměříž a Ružomberok

mp3 | |

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6. Interpelace

mp3 | |