Audio ZMK 16. 4. 2015

1/1 Schválení programu VI. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Protinávrh - Prodej části pozemku parc. č. 3744/48 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Prodej plynárenského zařízení „STL plynovod Domov pro seniory Kroměříž – Vážany“ společnosti RWE GasNet, s. r. o.

mp3 | |

2/3 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú.Kroměříž - parc. č. 604/119

mp3 | |

2/4 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Kroměříž - parc. č. 457/4

mp3 | |

2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/7 Zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí

mp3 | |

3/1 Žádost p. Petříka - jednatele společnosti Magic Bus, s. r. o., o dotaci

mp3 | |

3/2 Lutopecny - revitalizační rybník

mp3 | |

3/3 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Kroměříže za rok 2014 a uzavření Výzvy č. 2 IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod

mp3 | |

3/4 Rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže - I. výzva

mp3 | |

3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

4/1 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o.

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

Interpelace

mp3 | |