Audio ZMK 12. 10. 2017

 • 1/1 Schválení programu XXX. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 1/3 Schválení mandátového výboru

 • 1/4 Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby RSDr. Jaroslava Procházky

 • 1/5 Složení slibu RSDr. Jaroslava Procházky

 • 1/6 Schválení odměny RSDr. Jaroslavu Procházkovi

 • 2/1 Prodej nemovitostí na ulici Talichova v Kroměříži pro SBD Rybníčky II- družstvo

 • 2/2 Prodej pozemku parc. č. 144/2 v k. ú. Hradisko

 • 2/3 Bezúplatné nabytí id. 2/45 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž

 • 2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1170/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • 2/5 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Hradisko mezi ČR - ÚZSVM a městem Kroměříž

 • 2/6 Plánovací smlouva mezi Denisou Baďurovou, Simonou a Petrem Židlíkovými a městem Kroměříž

 • 3/1 upřesnění objektů opravovaných z Programu regenerace MPR na r.2017 Číslo usnesení: Zastupitelstvo města

 • 3/2 Program regenerace MPR Kroměříž 2018-2022

 • 3/3 Rozdělení dotací - III. výzva 2017

 • 3/4 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018

 • 3/5 Financování registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Kroměříže

 • 3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

 • 4/1 Žádost Českého svazu pro film a video – ARSfilm

 • 4/2 Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace a Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace

 • 4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 9/2017

 • 4/4 Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži

 • 4/5 Změna ve složení výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže