Audio ZMK 12. 10. 2017

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

1/3 Schválení mandátového výboru

mp3 | |

1/4 Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby RSDr. Jaroslava Procházky

mp3 | |

1/5 Složení slibu RSDr. Jaroslava Procházky

mp3 | |

1/6 Schválení odměny RSDr. Jaroslavu Procházkovi

mp3 | |

2/1 Prodej nemovitostí na ulici Talichova v Kroměříži pro SBD Rybníčky II- družstvo

mp3 | |

2/2 Prodej pozemku parc. č. 144/2 v k. ú. Hradisko

mp3 | |

2/3 Bezúplatné nabytí id. 2/45 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž

mp3 | |

2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1170/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | |

2/5 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Hradisko mezi ČR - ÚZSVM a městem Kroměříž

mp3 | |

2/6 Plánovací smlouva mezi Denisou Baďurovou, Simonou a Petrem Židlíkovými a městem Kroměříž

mp3 | |

3/1 upřesnění objektů opravovaných z Programu regenerace MPR na r.2017 Číslo usnesení: Zastupitelstvo města

mp3 | |

3/2 Program regenerace MPR Kroměříž 2018-2022

mp3 | |

3/3 Rozdělení dotací - III. výzva 2017

mp3 | |

3/4 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018

mp3 | |

3/5 Financování registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Kroměříže

mp3 | |

3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

mp3 | |

4/1 Žádost Českého svazu pro film a video – ARSfilm

mp3 | |

4/2 Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace a Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace

mp3 | |

4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 9/2017

mp3 | |

4/4 Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži

mp3 | |

4/5 Změna ve složení výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |