Audio ZMK 1. 12. 2016

 • 1/1 Schválení programu

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Prodej částí pozemku parc. č. 888 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Protinávrh - Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.

 • 2/3 Změna pořadí 2/4 a 2/3

 • 2/5 Prodej pozemků parc. č. 2230/34, 2230/35 a 3178/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Prodej pozemků parc. č. 126/2 a 127/2 v k. ú. Hradisko

 • 2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/49 v k. ú. Kroměříž

 • 2/8 Prodej id. 7/32 pozemku parc. č. 593 v k. ú. Mysločovice

 • 2/9 Nabytí pozemku parc. č. 4988/3 a části pozemku parc. č. 2821/164, oba v k. ú. Kroměříž

 • 3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 4/1 Žádost o schválení dodatku č. 10 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže p.o.

 • 4/2 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

 • 4/3 Protinávrh - Cena města Kroměříže za rok 2016

 • 4/4 Založení zapsaného spolku Kroměřížsko DM, s. z.

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace