Audio ZMK 11. 5. 2017

1/1 Schválení programu XXVI. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 704/4 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1573/7, 1573/9 a 1573/30 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 937/3 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/5 Prodej pozemku parc. č. 1894/17 a části pozemku parc. č. 1894/9 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/6 Prodej části pozemku parc. č. 252 v k. ú. Kotojedy

mp3 | |

2/7 Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/8 Směna spoluvlastnických podílů na částech pozemku parc. č. 690/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | |

2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú.Hradisko mezi ČR - ÚZSVM a městem Kroměříž

mp3 | |

2/10 Předkupní právo k nemovitostem č. p. 337 na pozemku p. č. st. 763, č. p. 431 na pozemku p. č. st. 1142, vše v katastrálním území Kroměříž

mp3 | |

3/1 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz dětského dopravního hřiště v Kroměříži

mp3 | |

3/2 Dotace Ministerstva vnitra - pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Kroměříž

mp3 | |

3/3 Zpráva o činnosti Senior taxi

mp3 | |

3/4 Splátkový kalendář

mp3 | |

3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

mp3 | |

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | |

4/2 Zdravé město - kroky k postupu do kategorie C

mp3 | |

4/3 Zmocnění zástupce města Kroměříže k zastupování města na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.

mp3 | |

4/4 Návrh na ocenění členů SDH Kroměříž při významném životním jubileu

mp3 | |

4/5 Návrh na navázání partnerství mezi Kroměříží a čínským městem Huangshan

mp3 | |

4/6 Informativní zpráva k dopisu Ing. Kuchaře týkající se situace v Aeroklubu Kroměříž, z. s.

mp3 | |

4/7 Protinávrh - Žádost o výjimku z doby nočního klidu

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Interpelace

mp3 | |

7 Změna ve volebních orgánech města

mp3 | |

8 Návrh na změnu usnesení

mp3 | |

9 Volba místostarosty

mp3 | |

10 Volba místostarosty

mp3 | |