Vegetační úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž

Registrační číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008106

Období realizace
Datum zahájení realizace projektu: 17. 10. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Financování projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 055 997 Kč
Dotace EU: 633 598 Kč (60%)
Příspěvek příjemce podpory: 422 399 Kč (40%)

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na revitalizaci a zakládání významné sídelní zeleně s důrazem na použití druhů stromů posilujících diverzitu sídelních biotopů, a na vztah obyvatel města k přírodě. Revitalizace aleje přispěje k odstranění provozně nebezpečných stromů, druhově nevhodného složení. Obnova aleje přírodě blízkými druhy stromů povede k posílení biodiverzity a členitosti sídelních biotopů, podpoře ekologické stability a estetické funkce.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ