Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž

Registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0013629

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 13. 09. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 1 609 940,00 Kč

Dotace EU: 1 368 449,00 Kč (85 %)

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 241 491,00 Kč (15 %)

Cíle projektu

Předmětem projektu je aktualizace plánu lokálního ÚSES (územní systém ekologické stability) pro celé území ORP Kroměříž dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability MŽP. Jedná se o odborný dokument umožňující posílit přirozené funkce krajiny v nezastavěném i zastavěném území, který slouží jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině, zejména pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a kraje, lesní, hospodářské a vodohospodářské plány, pro účely jednotlivých stavebních řízení a také pro provádění pozemkových úprav a realizaci skladebných prvků.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie (Operační program životní prostředí na období 2014 - 2020).