Posílení nástrojů prevence kriminality v Kroměříži

Registrační číslo projektu

 CZ.03.02.01/00/22_018/0000717

Doba realizace

01.02.2023 -31.01.2026 (36 měsíců)

Celkové náklady projektu: 6 239 520,00 Kč

Z toho příspěvek EU: 4 787 895,68 Kč

Národní veřejné zdroje: 827 672,32 Kč

Vlastní podíl spolufinancování: 623 952, 00 Kč

Cíle projektu 

Projekt zahrnuje celkem čtyři cíle, které vychází z Plánu sociálního začleňování Kroměříž 2022-2025, Strategický cíl 2. Zachování pocitu bezpečí ve městě Kroměříž, Opatření 2.1.1 Zachování a rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality. Jedná se o zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města, zejména na veřejném prostranství nebo v rizikových lokalitách města, tedy v oblastech, kde působí asistenti prevence kriminality, zajištění vymahatelnosti práva a prevence sousedských vztahů, které v rizikových lokalitách orgány činné v trestním řízení obtížně řeší, snížení rizika páchání trestné činnosti a vandalismu, snížení počtu přestupků a rozšíření stávajících míst o doplňkové služby jako je vzdělávání, individuální poradenství prostřednictvím mentora, týdenní hodnocení práce atp.

Projekt navazuje na již dříve úspěšně realizované, preventivně zaměřené projekty podpořené z národních i evropských zdrojů v rámci Strategie prevence kriminality ČR a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci těchto projektů vznikla 4 pracovní místa asistentů prevence kriminality. Realizace projektů se plně osvědčila, a proto má město zájem v nastaveném trendu pokračovat. Zachovat pracovní místa asistentů, poskytnout zázemí, zajistit komplexní systém vzdělávacích aktivit včetně supervizí, prostřednictvím monitoringu lokalit mnohem příznivěji a kvalitněji se podílet na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, posílit pocit vnímání bezpečí obyvatel města, a především rizikových lokalit. 

V konečném důsledku lze očekávat i změnu negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabého prostředí a celkové zklidnění emočního napětí v rizikových lokalitách. Předkládaný projekt přinese pokles stížností obyvatel na chování v rizikových lokalitách, odstranění dezinformací o obyvatel žijících v těchto lokalitách. Uvedené změny nelze identifikovat v měřitelných indikátorech. Shrnout je dokáže monitoring v rizikových lokalitách a součinnost s poskytovatelem dotace při sběru evaluačních dat a podkladů. 

Konkrétní změny sociální situace osob z CS lze sledovat prostřednictvím změny jejich pracovních návyků, stabilizací jejich bydlení, zlepšením finanční situace a získáním finanční i právní gramotnosti, zvýšením znalostí a pracovních kompetencí. Z pohledu dlouhodobého horizontu lze očekávat, že projekt přinese a podpoří zlepšení občanského soužití ve městě, dohledem nad veřejným pořádkem přinese zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele jak rizikových lokalit, tak ostatních obyvatel i návštěvníků města.  

Přestože jsou cíle nastaveny jako měřitelné a doložitelné má projekt přesah do neměřitelné roviny v podobě udržení nastaveného trendu preventivních aktivit, komunikací a monitoringem v rizikových lokalitách zvýšení pocitu bezpečí, snížení míry vandalismu a narušování veřejného pořádku. Součástí cílů je budování důvěry mezi sociálně vyloučenými občany a občany z majority a posilování mediační role APK během projektu.

Vzhledem k možnému dynamickému vývoji na poli pocitu bezpečí bude možné asistenty prevence kriminality operativně využívat v lokalitách, které v danou chvíli budou na základě požadavků PČR a městské policie Kroměříž, která primárně zajišťuje preventivně zaměřené programy města, komunikovány jako potenciálně nebezpečné a bude tak nutné u nich zvýšit preventivní činnost.       

Vyhodnocení stanovených cílů je nastaveno formou stupnice a možností stanovený číselné hodnoty pocitu bezpečí.    

K naplnění cílů dojde prostřednictvím 5 klíčových aktivit, které pokrývají zaměstnání, činnost a vzdělávání asistentů prevence kriminality.  

Realizace je tak rozdělena do klíčových aktivit: 

KA 01 Výběr a obsazení pracovních pozic APK
KA 02 Působnost APK v lokalitách města Kroměříže
KA 03 Mentoring
KA 04 Vzdělávání a supervize APK a mentorů
KA 05 Komunikační a preventivní činnost v rizikových lokalitách, monitoring lokalit  

Na realizaci projektu se podílí 4 asistenti prevence kriminality a 2 mentorky, strážnice Městské policie Kroměříž, což je v souladu s Metodikou výběru, přípravy a činnosti APK (Ministerstvo vnitra ČR, 2015).

Projekt je finančně podpořen prostřednictvím EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Plus, ze státního rozpočtu České republiky a vlastního rozpočtu města Kroměříže.