Podpora sociální práce v Kroměříži

Celkové způsobilé náklady 9 979 200,00 Kč
Dotace z Evropského sociálního fondu plus 7 657 539,12 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu 1 323 740,88 Kč
Vlastní financování 997 920,00 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2023

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 3. 2026

Cílem projektu je řešení nepříznivé sociální situace sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, a to prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální práce v Kroměříži.

Prováděnou sociální prací dojde k podpoře zvyšování sociálních kompetencí klientů ve vazbě na udržení bydlení, předcházení zadlužení, včasného řešení nepříznivé sociální situace, trvalé zaměstnanosti a převzetí odpovědnosti k vlastnímu životnímu stylu.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.