Asistenti prevence kriminality Kroměříž

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016119

Základní data o projektu

Celkové náklady projektu:  4 664 625,00 Kč
Příspěvek Unie: 3 994 681,25 Kč 
Národní veřejné zdroje:    469 962,50 Kč
Výše spolufinancování města:    234 981,25 Kč
Doba realizace projektu: 01. 06. 2020 – 31.08.2022
Doba trvání realizace projektu : 27 měsíců

Hlavní cíl projektu

Jednoznačným, hlavním cílem preventivně zaměřeného projektu je  zlepšit občanské soužití, veřejný pořádek a zvýšit pocit bezpečí obyvatel v rizikových lokalitách města Kroměříž.  

Dílčími cíli jsou

Podpora osob z CS, které budou vykonávat funkci APK formou uplatnění na trhu práce, tj. podpora 4 osob z CS, kteří získají stabilní zaměstnání. Kromě stabilního zaměstnání získají APK pracovní kompetence, znalosti a dovednosti, dojde ke zvýšení jejich sebevědomí a stanou se dobrým příkladem ve své rodině a okolí.
Navazování kontaktů a budování důvěry mezi APK a obyvateli rizikových lokalit a přenos pocitu důvěry směrem k ostatním občanům žijícím zejména v okolí těchto rizikových lokalit, posílit přítomnost osob v terénu, které zde budou vykonávat monitoring a kontaktní práci s obyvateli. 

Omezení příležitostí k páchání trestné a přestupkové činnosti a společensky nežádoucích jevů v rizikových lokalitách, ochrana majetku obyvatel i města, odstraňování negativních rizikových jevů v rizikových lokalitách a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel města Kroměříž.  

Projekt má především preventivní charakter, kdy zaměstnáním, vzděláváním, zvyšováním společenské, životní, vědomostní, ale i finanční úrovně cílové skupiny (APK) chce docílit sociálního začlenění CS, zvýšení pocitu bezpečí v rizikových lokalitách a ve svém důsledku i v celém městě, na příkladu APK motivovat další SVL osoby k obdobné činnosti.  

Konkrétními cíli projektu jsou:  

  • zaměstnat 4 osoby z cílové skupiny
  • v souladu s Metodikou APK vzdělat 4 osoby z cílové skupiny pro pracovní pozici APK
  • posílit přítomnost osob v terénu, které zde budou vykonávat monitoring, kontaktní prací s obyvateli a správci objektů 
  • zpřístupnit pomoc obětem skryté kriminality (lichva, obtěžování, zneužívání) v prostředí sociálně vyloučených objektů a sociálně vyloučených skupin obyvatel

Klíčové aktivity

KA 01 – Působení asistentů prevence kriminality

KA 02 – Monitoring rizikových lokalit z pohledu APK

KA 03 - Průběžné vzdělávání a supervize APK

KA 04 – Vstupní analýza vnímání pocitu bezpečí a závěrečná evaluační zpráva

KA 05 – Evaluace a vyhodnocení projektu

Projekt je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPZ a SR ČR. Je zaměřen na podporu asistentů prevence kriminality, na zvýšení jejich kompetencí a jejich podpory na pracovním trhu. Smyslem je především zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v rizikových lokalitách, podpora nerepresivních metod práce městské policie.  

Pravidelná činnost asistentů prevence kriminality zahrnuje především dohledy na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol, na cyklostezkách a v dalších vybraných lokalitách. Stručně řečeno, dohled nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. Přispívají též při řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel atp. 

Projekt je součástí komplexu opatření v rámci Plánu prevence kriminality města Kroměříž a Tematického akčního plánu města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti (2019 – 2022).  

Závěrečná evaluační zpráva Kroměříž