Kotlíkové dotace II.

Číslo a název projektu

CZ.05.01.02/03/23_045/0001681- Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II.

Datum vyhlášení Programu: 30. 6. 2023
Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 12. 9. 2023 od 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu Žádostí o poskytnutí dotace: 30. 8. 2024 v 13:00 hod.

O dotaci si mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastní

  • rodinných domů,
  • bytů v bytových domech,
  • rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí; žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Domácnosti mohou získat dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu ve výši až 95 %, a to maximáln

  • 180 000 Kč výměnou za tepelné čerpadlo,
  • 130 000 Kč výměnou za kotel na biomasu – ruční nebo automat.

Nárok na kotlíkovou dotaci mají domácnosti, ve kterých:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidními důchod 3. stupně,
  • žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021 a musí být realizována  do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.