Odbor investic

Budova A

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Činnost odboru je výkonem samostatné i přenesené působnosti. Součástí odboru jsou čtyři oddělení. 

Odbor vykonává zejména následující činnosti: 

 • zajišťuje činnosti související s pozicí energetického manažera v budovách města a organizacích zřízených a založených městem Kroměříž (tzn. činnost zaměřená na efektivní využívání energie a snížení nákladů na energii, monitoring spotřeby energií, komunikace s dotčenými odbory městského úřadu ohledně opatření souvisejících s nakládáním s energií),
 • komplexně zajišťuje problematiku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Kroměříže, včetně zajištění údržby, rozvoje, oprav a evidence vodohospodářského majetku,
 • zastupuje město jako účastníka řízení nebo vlastníka ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí,

Oddělení přípravy a realizace investic 

Oddělení přípravy a realizace investic vykonává činnosti pouze v samostatné působnosti, a to zejména:

 • komplexně zajišťuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro všechny jednotlivé akce stavebního a technického charakteru v gesci odboru,
 • komplexně zabezpečuje investorské činnosti při provádění staveb města v gesci odboru, 
 • věcně a časově koordinuje výstavbu, rekonstrukce a rozvoj systémů technické infrastruktury a s ní související činnosti u akcí stavebního a technického charakteru, 
 • zajišťuje opravy a rekonstrukce budov a objektů města 
 • provádí administraci programu „Regenerace Městské památkové rezervace“ a zajišťuje realizaci stavebních akcí v rámci tohoto programu

Oddělení veřejných zakázek 

Oddělení veřejných zakázek vykonává činnosti pouze v samostatné působnosti, a to zejména:

 • plní roli veřejného zadavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
 • zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek, přípravu navazujících právních úkonů a výkon souvisejících činností podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení rozvoje

Oddělení rozvoje vykonává činnosti pouze v samostatné působnosti, a to zejména:

 • navrhuje, zpracovává, aktualizuje či pořizuje strategický plán města a oborové koncepční dokumenty a materiály, 
 • vyhledává vhodné možnosti zajištění vícezdrojového financování pro aktivity, projekty a investiční akce města, sleduje příležitosti pro využití financování z dostupných dotačních zdrojů, 
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotaci a komplexních podkladů včetně příloh ve spolupráci s věcně příslušným odborem, 
 • realizuje projekty neinvestičního charakteru v gesci odboru financované z dotačních prostředků ve všech jeho fázích, 
 • spolupracuje s oddělením přípravy a realizace investic při realizaci projektů financovaných z dotačních prostředků ve všech jeho fázích, 
 • zajišťuje administraci, řízení a publicitu realizovaných akcí, ve spolupráci s věcně příslušnými odbory, 
 • zabezpečuje administraci grantového systému města Kroměříže

Oddělení územního plánování 

Oddělení plní úkoly úřadu územního plánování stanovené stavebním zákonem, a to zejména:

 • pořizuje územní plán, regulační plán a změny územně plánovací dokumentace pro území města, 
 • pořizuje územně plánovací podklady, územně analytické podklady a územní studie pro území města, 
 • na žádost obcí pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii pro obce, pro které MěÚ vykonává činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
 • na žádost obce pořizuje vymezení zastavěného území pro obce, pro které MěÚ vykonává činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, 
 • vydává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona, není-li příslušný krajský úřad, 
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti, 
 • poskytuje územně plánovací informace

Úplný přehled činností Odboru investic najdete v organizačním řádu.