Odbor kancelář úřadu

Budova A

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Odbor kancelář úřadu je důležitou organizační složkou městského úřadu a řeší zejména manažerské záležitosti chodu instituce, právní, majetkové a další provozní záležitosti úřadu včetně krizového řízení či bezpečnosti práce atd. 

Součástí odboru kancelář úřadu je oddělení právní,  oddělení podpory řízení úřadu, oddělení  spisové  služby a oddělení provozní  správy. 
Odbor kancelář úřadu plní právní  úkoly plynoucí  z činnosti  města a  Městského úřadu  Kroměříž, připomínkuje a kontroluje předložené  smlouvy,  vyjadřuje se k navrženým usnesením  RMK a ZMK, zabezpečuje agendu  poskytování informací dle platné legislativy,  vede evidenci  petic,  stížností  a podnětů, zajišťuje agendu  ztrát  a nálezů,  vede systematickou  evidenci  nemovitého majetku města Kroměříže, řeší majetkové záležitosti města a vyhotovuje písemná stanoviska  ve věcech  nakládání  s nemovitým  majetkem  ve vlastnictví města.

Dále zabezpečuje úkoly sekretariátu  související  s výkonem funkce uvolněných  členů  ZMK a tajemníka městského úřadu, vede centrální evidenci veškerých došlých a vydaných písemností jednotlivých odborů MěÚ, třídí došlou korespondenci a denně zabezpečuje styk s hlavní poštou v Kroměříži. Zabezpečuje informovanost občanů prostřednictvím úřední desky MěÚ. Provádí archivaci, vyřazování a skartaci písemností MěÚ. 

Plní úkoly v oblasti  krizového řízení a BOZP, PO, CO. Zajišťuje vnitřní správu MěÚ podle rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Kroměříže a zpracování podkladů likvidace rozpočtovaných výdajů. Vede systematickou evidenci  movitého majetku města Kroměříže vedeného na odboru kancelář úřadu, včetně inventarizace tohoto majetku. Zajišťuje péči o majetek města sloužící pro vnitřní činnost MěÚ, a to jeho údržbu a úklid.  Dále zabezpečuje autodopravu  pro vedení města a zaměstnance.
Úplný přehled činností Kanceláře úřadu najdete zde.
 

Organizační struktura