Městská policie

Havlíčkova 505, 767 01 Kroměříž

573 321 156

156

bg2bfur

m.policie-operacni@mestokm.cz

Branch Image
 • obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
 • při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění dle zákona činí opatření k jeho obnovení,
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii,
 • zajišťuje odchyt toulavých zvířat na území města,
 • provádí ochranu objektů města,
 • zabezpečuje provoz a vyhodnocování městského kamerového dohlížecího systému,
 • spolupracuje s Policií ČR,
 • v rámci krizového řízení spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému.

Městský kamerový monitorovací systém - kamerové body

Orientační měřiče rychlosti - měřená místa orientačními měřiči rychlosti