Územně analytické podklady pro ORP Kroměříž

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP) pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž byla provedena v roce 2020.

ÚAP jsou jedním z územně plánovacích podkladů, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a slouží mimo jiné jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (tj. zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů), jejich změn a aktualizací a pro rozhodování v území.

Náležitosti obsahu ÚAP vyplývají z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška").

ÚAP obsahují:

A) Datová část je k dispozici na Portálu územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, sestávající z:

 • výkresu hodnot území
 • výkresu limitů využití území
 • výkresu záměrů na provedení změn v území

(pozn. pro nahlížení na portál -  pokračujte i přes upozornění „Bezpečnostní certifikát webu není důvěryhodný")

B) Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), sestávající z vyhodnocení udržitelného rozvoje území.

Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby jsou uváděny v tematickém členění na

 • horninové prostředí a geologii
 • vodní režim
 • hygienu životního prostředí
 • ochranu přírody a krajiny
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
 • funkcí lesa
 • veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • sociodemografické podmínky
 • bydlení
 • rekreaci
 • hospodářské podmínky - vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
 • pro příznivé životní prostředí
 • pro hospodářský rozvoj
 • pro soudržnost společenství obyvatel území - určení problémů k řešení v ÚPD a problémový výkres