Audit Family Friendly Community

Město Kroměříž se zapojilo do auditu familyfriendlycommunity (AFFC) – do projektu, jehož prostřednictvím se chce stát během tří let obcí přívětivější pro rodiny. Cílem auditu je podpořit a rozvíjet prorodinné klima ve městě, podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog a také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele, což má pozitivní dopad na život obyvatel, ekonomickou situaci, rozvoj činnosti, investic a aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst a zájem rodin o život v obci. 

Audit vznikl v Rakousku, v České republice se jeho realizátorem stal v roce 2015 Jihomoravský kraj. Od něho pak v roce 2023 získal podlicenční smlouvu také Zlínský kraj. Smyslem auditu familyfriendlycommunity je probudit zájem obcí a jejich občanů o život rodin a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací vytvářeli prostředí, v němž se dobře žije všem. Přínosem auditu je vznik a následná realizace vybraných opatření, která vzejdou na základě ověřené metodiky a s podporou poradce auditu AFFC z nově vytvořené projektové skupiny – každý člen z řad veřejnosti na řešenou problematiku může vnést svůj vlastní, osobitý pohled. Proces auditu bude otevřen také veřejnosti, budou probíhat dotazníková šetření i sběr námětů od občanů.

V rámci auditu proběhnou dva workshopy:
 

13. 6. 2024 od 16:00 v prostorách Klubu Starý pivovar, Prusinovského 114

Hodnotící workshop - během prvního workshopu projektová skupina analyzuje a systematizuje prorodinná opatření a aktivity a určuje tzv. „současný stav“, tj. co se ve městě nachází, čím disponuje, nebo co naopak chybí. 

9. 10. 2024 od 16:00 v prostorách Klubu Starý pivovar, Prusinovského 114

Plánovací workshop - slouží projektové skupině ke stanovení skutečných a reálných požadavků a z nich odvozeného tzv. plánovaného stavu. Přitom jsou definovány konkrétní oblasti, ve kterých se sleduje, zda je úroveň prorodinných opatření dostatečná, nebo co by si zástupci pro jednotlivé životní fáze přáli zlepšit. Přitom se také sleduje, zda jsou to požadavky splnitelné. 

Vedení města poté vybere z návrhů projektové skupiny opatření, která budou v dalších letech realizována a pomohou tak Kroměříži být místem přátelským pro rodinu a komunitu.