Zánik vozidla z registru silničních vozidel

Základní charakteristika:

Životní situace se týká zániku silničního vozidla a vyřazení z registru silničních vozidel, po tomto úkonu již vozidlo nelze zpět zapsat do registru silničních vozidel - ZANIKLO.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel 

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

 

 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky
 • Potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků
 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaná policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo obdobným orgánem jiného státu
 • Doklad o pravomocném řízení přestupků nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady.
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
Poplatek: bez poplatku

Formuláře ke stažení

Osoby