Zánik vozidla z registru silničních vozidel

Základní charakteristika:

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla). Zaniklé vozidlo pak NELZE znovu zaregistrovat!

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel 

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
  • osoba zmocněná vlastníkem
  • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
  • Doklad totožnosti žadatele (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
  • Technický průkaz 
  • Doklad o ekologické likvidaci vozidla, vydaný oprávněnou osobou, popř. doklad potvrzující zničení vozidla  
  • odevzdejte osvědčení o registraci vozidla
  • odevzdejte tabulky registrační značky

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje. Správní poplatek se nevyžaduje. Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.