Výměna řidičského průkazu

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR. Odcizení ŘP můžete také nahlásit na Policii ČR.

Doklady nutné k vyřízení ŘP: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas + náhradní doklad občanského průkazu).

Obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP“, které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů.

V případě výměny ŘP z důvodu pozbytí platnosti lze zažádat nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti ŘP.

Co k tomu potřebuji?

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)

V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělí Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

Kontaktní osoby