Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, resp. platného řidičského průkazu. Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo prostřednictvím zmocněnce.

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladněpo podání žádosti (zpravidla na počkání).

Co k tomu potřebuji?

  • platný ŘP
  • doklad totožnosti (OP, pas)
  • 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)