Přihlášení vozidla do registru

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen "žadatel"). Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem (ověřená plná moc)
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

Nové vozidlo (stáří vozidla do šesti měsíců nebo nájezd kilometrů menší než 6 000 km)

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti (popř. plná moc s ověřeným podpisem)
 • Technický průkaz nebo COC list
 • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) 

Dovoz

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti (popř. plná moc s ověřeným podpisem)
 • Doklad o technické způsobilosti vozidla ze zahraničí
 • Doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno
 • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) 
 • Potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu Evropské unie

Převod na dalšího vlastníka/provozovatele Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne změny vlastníka vozidla.  Není-li dodržena výše zmíněná lhůta 10 dnů, lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč.
Co k tomu potřebuji?

 • Společná žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti (popř. plná moc s ověřeným podpisem)

- v případě převodu vlastnického práva (př. prodej, darování)

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší 1 roku)
 • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) 

- v případě přechodu vlastnického práva (př. dědictví)

 • Doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (př. rozhodnutí soudu v dědickém řízení) 
 • Další doklady k vozidlu, jsou-li k dispozici (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla)

V případě dědictví za zesnulého jedná dědic a přihlášení vozidla na osobu dědice je bez správního poplatku. Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.Poplatky:

 • motocykl do 50 cm3………………………….… 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3 …………………………..500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ………800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně … 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti ………. .700,- Kč
 • rezervace registrační značky na dobu 1 měsíce ……. 100,- Kč