Vyřazení vozidla z provozu

Základní charakteristika: 

Jedná se o vyřazení motorového vozidla či přípojného vozidla. Na žádosti je uvedeno místo, adresa a účel využití vozidla.

Příslušnost:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Registrační značky (SPZ), osvědčení o registraci vozidla zůstávají uložené na oddělení registru vozidel, ve velkém technickém průkaze je vyznačena změna a zůstává klientovi.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník vozidla povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil z provozu, adresu místa, kde se silniční vozidlo nachází a účel jeho využití. 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního 
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky
 • popřípadě: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
Poplatek:
 • za vyřazení - 200,- Kč
 • za nahlášení změny adresy místa  a účelu - 50,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby