Audio ZMK 6. 12. 2018

 • 1/1 Schválení programu II. zasedání ZMK

 • 1/2 Schválení návrhové komise

 • 2/1 Prodej části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Postoupky

 • 2/3 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž se spolkem Aeroklub Kroměříž z. s.

 • 2/4 Nabytí pozemku parc. č. 27/16 v k. ú. Postoupky

 • 3/1 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019

 • 3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

 • 3/3 Rozpočet města Kroměříže na rok 2019

 • 3/4 Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017

 • 3/5 Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže

 • 4/1 Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • 4/2 Zřízení výborů ZMK

 • 4/3 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Kroměříže

 • 4/4 Protinávrh - Pravidla pro fungování a financování osadních výborů - dodatek č.1

 • 4/5 Fond sociálních potřeb

 • 4/6 Cena města Kroměříže

 • 4/7 Změna ve volených orgánech města

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace, dotazy, připomínky, podněty