Audio ZMK 25. 4. 2019

 • 1/1 Schválení programu V. zasedání ZMK konaného 25. dubna 2019

 • 1/2 Schválení složení návrhové komise

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 273 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka

 • 2/3 Prodej pozemku stpč. 8107 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Prodej pozemku parc. č. 665/81 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Úplatné nabytí pozemku stpč. 587/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž ( BKM/ 8924/2018)

 • 2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž (BKM/ 1397/2019)

 • 3/2 Zabezpečovací práce - Provedení dílčího opevnění čela skládky Zachar

 • 3/3 Žádost Collegium musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku

 • 3/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2019

 • 3/5 Odměňování členů výborů ZMK a komisí RMK

 • 3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

 • 4/1 Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace

 • 4/2 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko - personální záležitosti

 • 4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2019

 • 4/4 Podnět k omezení provozní doby restaurace

 • 4/5 Prezentace "Plán udržitelné městské mobility Kroměříž"

 • 4/8 Zpráva ze 2. zasedání kontrolního výboru ZMK

 • 4/9 Změna ve složení kontrolního výboru ZMK

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK