Audio ZMK 20. 6. 2019

 • 1/1 Schválení programu VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. června 2019

 • 1/2 Schválení složení návrhové komise pro VII. zasedání ZMK

 • 2/1 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú Trávník

 • 2/2 Prodej pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Prodej části pozemku parc. č. 1500/239 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Prodej části pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Trávník

 • 2/6 Nabytí pozemku parc. č. 1878/50 v k. ú. Kroměříž

 • 2/7 Nabytí pozemku parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/8 Nabytí pozemku parc. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/9 Nabytí pozemku parc. č. 1279 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/10 Nabytí pozemku parc. č. 583 v k. ú. Skaštice z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/11 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8635/2018

 • 2/12 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8639/2018

 • 2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky 3269/1 v domě č. pop. 3269 na ulici Talichova v Kroměříži.

 • 2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky 3269/11 v domě č. pop. 3269 na ulici Talichova v Kroměříži

 • 2/15 Zrušení bodu č. X. v usnesení z XXXII. ZMK konaného dne 21. 12. 2017

 • 2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a OKC s.r.o.

 • 3/1 Zakoupení nového vozu Sociálními službami města Kroměříže, p. o. pro odlehčovací sociální službu

 • 3/2 Dar osobního automobilu Sociálním službám města Kroměříže, p. o.

 • 3/3 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Sociálních služeb Pačlavice, p. o.

 • 3/4 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Domu sociálních služeb Návojná, p. o.

 • 3/5 Program regenerace MPR na r. 2019

 • 3/6 Žádost na zrušení předkupního práva k nemovitostem, ul. Tovačovského, v majetku manželů Kostkových

 • 3/7 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Kroměříže za rok 2018

 • 3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

 • 4/1 Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

 • 4/2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže

 • 4/3 Podnět k omezení provozní doby restaurace

 • 4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 6/2019

 • 4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. x/2019

 • 4/6 Zpráva ze 3. zasedání kontrolního výboru ZMK

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK