Audio ZMK 5. 12.2019

 • 1/1 Schválení programu X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 5. prosince 2019

 • 1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení z X. zasedání ZMK

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 395/1 v k. ú. Postoupky

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2715/4 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Prodej pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. Miňůvky

 • 2/4 Prodej pozemku parc. č. 51 v k. ú. Trávník

 • 2/5 Prodej pozemku st. p. č. 2498 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž

 • 2/7 Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

 • 2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž

 • 2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p. č. 3737/1, p. č. 3737/2 a p. č. 3737/3, vše v k. ú. Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž

 • 2/10 Nabytí pozemku parc. č. 432/8 v k. ú. Kroměříž

 • 2/11 Nabytí pozemků parc. č. 2395/4, 2399/22, 3708/6 v k. ú. Kroměříž, včetně účelové komunikace

 • 2/12 Nabytí pozemků parc. č. 3388/2, parc. č. 3389/2, parc. č. 3390/3 a parc. č. 5145 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti I.S. FOND, spol. s r. o.

 • 2/13 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a MUDr. Ivo a Simonou Schindlerovými

 • 3/1 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. SML/382/2019 - Výměna oken domu č.p. 95/1, ulice Farní, Kroměříž

 • 3/2 Informace komise MPR o Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2020

 • 3/3 Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže

 • 3/4 Letní Škola NSZM - Kroměříž

 • 3/5 Příspěvky členům ZMK a Fond sociálních potřeb města Kroměříže

 • 3/6 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 7/2019 o místních poplatcích

 • 3/7 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020

 • 3/8 Akční plán na období 2020-2025 dle Plánu udržitelné městské mobility

 • 3/9 Zrušení Fondu rozvoje bydlení

 • 3/10 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

 • 3/11 Rozpočet města Kroměříže na rok 2020

 • 4/1 Schválení Transformačního plánu Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka

 • 4/2 Změna na pozici koordinátor Zdravé město a MA21

 • 4/3 10P aneb Desatero priorit Kroměříže

 • 4/4 Dodatek č. 2 směrnice 1/2015

 • 4/6 Cena města Kroměříže + protinávrh

 • 4/7 Souhlas s novými stanovami dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

 • 4/8 Memorandum o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2020-2021

 • 4/9 Přípisy občana města Kroměříže ze dne 05. 11. 2019 a 25. 11. 2019 ve věci vyloučení člena Aeroklubu Kroměříž, z.s.

 • 4/10 Doporučení přijetí Ing. Oldřicha Kuchaře za člena Aeroklubu Kroměříž

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK