Audio ZMK 28. 5. 2020

 • 1/1 Schválení programu

 • 1/2 Schválení složení návrhové komise

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 258 - ostatní plocha o výměře cca 55 m² v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 446/1 - zahrada o výměře cca 1.580 m² v k. ú. Kroměříž.

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/26 – ostatní plocha o výměře 674 m v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 65 - orná půda o výměře 1.365 m² v k. ú. Hradisko

 • 2/5 Prodej části pozemku parc. č. 249 – ostatní plocha o výměře cca 1 m² v k. ú. Hradisko

 • 2/6 Prodej části pozemku parc. č. 1500/352 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Kroměříž

 • 2/7 Prodej části pozemku parc. č. 26/4 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Těšnovice

 • 2/8 Nabytí pozemku stpč. 8037/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2/9 Plánovací smlouva mezi městem a BD Blahoslavova s.r.o.

 • 3/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2020, o místních poplatcích

 • 3/2 Schválení dotací - I. výzva 2020

 • 3/3 Dotace I. výzva - vyřazené dotace

 • 3/4 Programy pro poskytování dotací na rok 2020 - aktualizace hodnocení žádostí

 • 3/5 Žádost Umělecké iniciativy Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku

 • 3/6 Otevřené brány

 • 3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020

 • 3/8 Informativní zpráva o využití finančních prostředků v rámci podpory podnikatelů

 • 4/1 Souhlas s umístěním restaurační zahrádky na Velkém náměstí pro Černý Orel s.r.o

 • 4/2 Zmocnění zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti BIOPAS spol s.r.o.

 • 4/3 Návrh na odvolání a jmenování jednatele společnosti BIOPAS, spol. s.r.o.

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

 • Nemocnice