Audio ZMK 20. 2. 2020

 • 1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení z XI. ZMK

 • 2/1 Zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 1989/22 za část pozemku par. č. 2353/14, oba k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1882/12 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Nabytí pozemků parc. č. 3272/2 a parc. č. 1075/5 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Prodej pozemku parc. č. 2771/12 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Prodej pozemku parc. č. 1746/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Prodej pozemku parc. č. 395/2 v k. ú. Postoupky

 • 2/7 Prodej části pozemku parc. č. 681/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/8 Prodej pozemku st.p.č. 7268, jehož součástí je budova č. pop. 476, pozemku p. č. 3743/22 a pozemku p. č. 3743/23, vše v k. ú. Kroměříž

 • 2/9 Revidované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

 • 2/10 Svěření pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Radě města Kroměříže

 • 3/1 Odsouhlasení rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020

 • 3/2 Rozdělení finančních prostředků města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb

 • 3/4 Souhlas s odepisováním technického zhodnocení

 • 3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020

 • 4/2 Memorandum "Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje"

 • 4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020

 • 4/3 Změny personálního složení kontrolního výboru ZMK

 • 4/4 Zápis o výsledku kontroly průběhu voleb do osadních výborů

 • 4/5 Zápis o výsledku kontroly vyřizování žádostí podaných dle z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže