Audio ZMK 17. 10. a 24. 10. 2019

24
říj

4/2 Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMK

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/3 Návrh na odvolání z funkce člena kontrolního výboru

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/4 Zápis o výsledku kontroly usnesení č. 239 z 9. schůze Rady města Kroměříže konané 7. března 2019, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 764 – orná půda o výměře 6.838 m2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/5 Zápis o výsledku kontroly plnění povinnosti obce zhotovit plán rozvoje sportu, v souladu se z. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a z. č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/6 Zápis o výsledku kontroly směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/7 Zápis o výsledku kontroly realizace programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019, který schválilo ZMK na II. zasedání dne 6. 12. 2018

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/8 Pověření ke kontrole zakázky na nákup tabletů pro Sociální služby města Kroměříže

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/9 Pověření ke kontrole správnosti a plnění smlouvy uzavřené mezi Divadelním spolkem Kroměříž a Domem kultury, o užívání budovy Starého pivovaru

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/10 Pověření ke kontrole postupu řešení zřícení zastřešení pódia na Velkém náměstí v roce 2013

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/11 Pověření ke kontrole vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o.

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/12 Pověření ke kontrole seznámení se s výsledky auditů Útvaru interního auditu a vnitřní kontroly

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/13 Žádost kontrolního výboru ZMK o souhlas Zastupitelstva města Kroměříže se zpřístupněním všem členům KV veškerých podkladových materiálů ke všem Radou města Kroměříž přijatým usnesením v samostatné působnosti města

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/14 Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí kroměřížských tolarů

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

1/3 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení z pokračování IX. zasedání ZMK

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

3/6 Žádost o vyslovení podpory a příslib spoluúčasti města na dofinancování akce Stavební úprava a přístavba šaten Tělovýchovné jednoty Těšnovice z. s.

mp3 | 24. 10. 2019 |

24
říj

4/15 Příprava zadání projektové dokumentace k rozšíření kapacity křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži

mp3 | 24. 10. 2019 |

17
říj

2/4 Žádost Ing. Josefa Horáka o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/5 Nabytí pozemků parc. č. 1878/26, 1878/40, 3132/7 a 3132/16 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/6 Nabytí pozemku stpč. 6115 včetně stavby technického vybavení č. pop. 4065 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2019 , bod XIX. - název nové ulice

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2019 , bod XIX. - název nové ulice

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2019 , bod XIX. - název nové ulice

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2019 , bod XIX. - název nové ulice

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2019 , bod XIX. - název nové ulice

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/8 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Radimem a Kateřinou Plačkovými

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/10 Prodej pozemku parc. č. 764 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/11 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Hanácká pole s.r.o.

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

3/1 Žádost Astras, o. p. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže na provoz nocležny

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

3/2 Žádost Charity Kroměříž o poskytnutí individuální dotace na službu Sociální rehabilitace Zahrada

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

3/3 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

3/4 Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2018

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

4/1 Ústavní stížnost

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

1/1 Schválení programu IX.zasedání ZMK konaného 17. října 2019

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení z IX. zasedání ZMK

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 5201 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 17. 10. 2019 |

17
říj

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 216/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

mp3 | 17. 10. 2019 |