Změna schválené územně plánovací dokumentace

Využití pozemků v Kroměříži je dáno Územním plánem města Kroměříže (ÚPmK). Využití pozemků je stanoveno závazně a měnit je lze pouze změnou ÚPmK. Na pořízení nebo vydání změny územního plánu není právní nárok.

Zažádat o změnu může orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro návrh na změnu ÚPmK možno použít formulář (viz. níže), ve kterém je nutno jednoznačně identifikovat předmětnou plochu, a zdůvodnit nově navrhovaný účel využití. Doložení záměru jednoduchou studií je vhodné. 

Co k tomu potřebuji?

Podat formulář Návrh na pořízení změny územního plánu.