Chci kolaudovat, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, skutečné provedení stavby, zápis stavby do RUIAN

Kolaudovat dokončenou stavbu, případně její část, lze na základě návrhu na kolaudační rozhodnutí (stavby povolené do konce r. 2006) nebo žádosti o kolaudační souhlas.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením (§ 123 odst. 1 stavebního zákona), pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat a životní prostředí.

Zkušebním provozem (§ 124 stavebního zákona, odst. 1), se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace.

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení (§ 125 odst. 1) stavebního zákona).

Zápis stavby do RUIAN bude proveden na základě žádosti stavebníka.

Co k tomu potřebuji?

  • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené do 31.12.2006)
  • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 Sb.).

Tyto vyplněné žádosti je třeba podat na podatelně MěÚ Kroměříž, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.