Vyhledání v archivu

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení (§ 125, odst. 1 stavebního zákona, v platném znění). Pokud takovou dokumentaci nemá, může požádat o nahlédnutí do dokumentace archivované na stavebním úřadu.

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace, podat na podatelně MěÚ Kroměříž, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky. Pokud nejsem vlastníkem stavby, doložím plnou moc nebo souhlas vlastníka stavby.

Vyplněnou žádost je třeba podat na podatelně MěÚ Kroměříž, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.