Odstranění stavby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení.

Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest, či stavbu vedení technické infrastruktury.

Co k tomu potřebuji?

Formulář dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) – e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, vyjádření vlastníků inženýrských sítí a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru vydá souhlas. V případě, že ohlášení není úplné nebo že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, pak rozhodne usnesením, že záměr projedná v řízení.  Vyplněnou žádost je třeba podat na podatelně MěÚ Kroměříž, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.