Chci stavět, rekonstruovat

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění a povolení v území.

Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci.

První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu.

Prvotní informací pro uskuteční stavební aktivity je soulad záměru s územním plánem.

Formulář pro závazné stanovisko orgánu územního plánování dle §96b

Pro většinu podání (žádostí) na stavební úřad jsou povinné formuláře (tiskopisy) dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění.

K řádně vyplněné žádosti je obvykle třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, doklad o vlastnictví pozemku či právu stavby na pozemku, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení k záměru, příp. další podklady podle zákona a prováděcích vyhlášek.

Formuláře žádostí podané podle stavebního zákona od 1. ledna 2018

Co k tomu potřebuji?

Při úvodní konzultaci není třeba mít žádné doklady.

Je třeba vědět, co chci stavět a kde to chci stavět.

Nejlépe je záměr zpracovat ve zjednodušené grafické podobě (např. zákres do katastrální mapy, zastavovací studie apod.) tak, aby byly zřejmé všechny souvislosti stavby v daném území.

Formuláře ke stažení