Povinně zveřejňované informace

Město Kroměříž jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) zveřejňuje informace podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu k informacím:

1. Název

Město Kroměříž

2. Důvod a způsob založení 

Město Kroměříž jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Kroměříž

Velké náměstí 115/1

767 01  Kroměříž

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž

Husovo náměstí 534, 767 01  Kroměříž

1. Máje 3191, 767 01  Kroměříž

1. Máje 533, 767 01  Kroměříž

Velké náměstí 33/11, 767 01  Kroměříž

Riegrovo náměstí 149/33, 767 01  Kroměříž

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 573 321 111

Telefonní seznam kontaktů MěÚ Kroměříž

4.5 Adresa internetových stránek 

www.mesto-kromeriz.cz

www.kromeriz.eu

4.6 Adresa podatelny

1. máje 3191

767 01  Kroměříž

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: bg2bfur
 

5. Případné platby lze poukázat na účet č. 

8326340247/0100
 

6. IČO

00287351
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00287351
 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

8.2 Rozpočty

 

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

 

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty v listinné podobě je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat  na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na stránkách  Ministerstva vnitra.

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města.

Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě. 

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací - pro rok 2024

Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Dne 15. 2. 2021 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského úřadu pod č. j. KUZL/7615/2021, kterým byla potvrzena výše úhrady za poskytnutí informací požadovaná povinným subjektem (v právní moci 15. 2. 2021).

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím nejsou k poskytování informací městem potřebné. 

13.2 Výhradní licence

Město Kroměříž v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím