Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/87.00014

Období realizace

1. 6. 2013 – 31. 5. 2015

Financování projektu

  • Celková podpora z veřejných prostředků: 1 407 268,00 Kč
  • Příspěvek ze Strukturálních fondů: 1 196 177,80 Kč
  • Příspěvek z národních veřejných zdrojů: 211 090,20 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit komplexní systém podpory na změnu struktury zařízení odpovídající primárním potřebám uživatelů sociálních služeb při přípravě na individuální podporu života v komunitě.
Dalším cílem projektu je vytvořit maximálně motivované prostředí zařízení (zaměstnanci, uživatelé), odpovídající kritériím transformace, humanizace a deinstitucionalizace, prostředí, kde se změní poměr mezi péčí a podporuje prospěch podpůrných činností, tak, aby odpovídaly individuálním skutečným potřebám uživatelů.

Stručný obsah projektu

Záměrem projektu je příprava transformačního procesu, změna smyslu sociální služby, poslání a cílů. Zkvalitnění a rozšíření poskytování dosavadní služby tak, aby se charakter ústavní péče výrazně změnil, a to pomocí zvyšováním kvalifikace zaměstnanců, využíváním a spoluprací s veřejně dostupnými zdroji, spoluprací s rodinou a opatrovníky uživatelů, uzpůsobením sociální služby běžnému životu. Výsledkem by měla být sociální služba poskytovaná formou individualizované podpory života v komunitě. V rámci realizace projektu by již docházelo v podmínkách současného zařízení k dílčím reformním změnám, které by posléze usnadnily transformační proces.

Ve cvičných bytech by uživatelé Domova Barborka zvyšovali své kompetence jako přípravu na možné pozdější využití volnějších forem bydlení. Úprava režimu dne zaručí maximální rozvoj samostatnosti uživatelů, možnost spoléhat na své síly, možnost využívat péči a podporu dle individuálních skutečných potřeb. Pracovní aktivity budou rozvíjet úroveň pracovních dovedností a zkušeností, napomáhat k získávání pracovní rutiny a pravidelností rytmu pracovního dne tak, aby došlo co k nejefektnějšímu zařazení cílové skupiny do pracovního procesu za mzdu. Zapojením do pracovních aktivit i vně zařízení bude docházet k úpravě režimu dne (práce mimo domov, volná část dne doma). Cílem projektu je vytvořit maximálně motivované prostředí zařízení (zaměstnanci, uživatelé), odpovídající kritériím transformace, humanizace a deinstitucionalizace, prostředí, kde se změní poměr mezi péčí a podporou ve prospěch podpůrných činností, tak, aby odpovídali individuálním skutečným potřebám uživatelů.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím těchto klíčových aktivit

  • Utvořením a činností pracovní skupiny zabývající se transformačním procesem
  • Vytvořením metodik spojených s transformačních procesem zařízení, tvorbou analýzy zařízení, analýzy regionu a analýzy možností samotných uživatelů služby (šetření, studie aj.)
  • Koordinací procesu přípravné fáze transformace
  • Odborným vzděláváním týmu v oblasti transformace pouze prostřednictvím akreditovaných kurzů
  • Informováním a zapojováním veřejnosti

Předpokládaná délka projektu

24 měsíců.

Partneři

Město Kroměříž 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.