Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí dle § 10e zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů fyzická osoba, přihlášená v obci (trvalý pobyt) a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Má-li k nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci vlastnické právo více osob jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Za fyzické osoby přihlášené v obci tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.  Celková výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022 činí 492,- Kč na osobu.

Výše poplatku pro poplatníky mající nárok na slevu dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2021 činí 372,- Kč na osobu a rok. 

Úhrada poplatku: bezhotovostně na účet č. 8326720207/0100,  variabilní symbol = identifikační číslo poplatníka.

 

V hotovosti (popř. platební kartou) lze místní poplatek za odpady uhradit na pokladně oddělení místních poplatků, Velké náměstí č. 33, Kroměříž, v budově městské policie. 

Více informací naleznete v  Obecně závazné vyhlášce města  Kroměříž č. 6/2021.

Městský úřad tímto informuje poplatkové subjekty, že  orgány MěÚ, které jsou v postavení správce poplatku, podle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMP), o povinnosti ohlásit údaj nebo jeho změnu podle  § 14a odst. 2 ZMP. správce poplatku nemá zřízen automatizovaný přístup do rejstříků nebo evidencí a plátce poplatku je tak povinen nahlásit všechny údaje nebo změny podle § 14a odst. 2 ZMP.  

 

 

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit a odevzdat "Dotazník pro výběr poplatku za obecní systém odpadového hospodářství".

Formuláře ke stažení

Osoby