Místní poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu město Kroměříž zavádí od 1.1.2023. Správcem poplatku je Městský úřad Kroměříž, odbor finanční – oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek.

Předmětem poplatku je podle § 3a zákona o místních poplatcích úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda a pobytu ve zdravotnických zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo je její součástí. 

Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 

Sazba místního poplatku z pobytu je 20 Kč za každý započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

Úhrada poplatku: bezhotovostně na účet č. 104002553/0300,  variabilní symbol obdržíte u správce poplatku nebo v hotovosti  na pokladně oddělení místních poplatků, Velké náměstí č. 115/1, Kroměříž, v budově radnice, 2. patro, kancelář 312.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího pololetí. 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení , je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit  ohlášení - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu a odevzdat na odbor finanční – oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek.