Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí dle § 10e zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů fyzická osoba, přihlášená v obci (trvalý pobyt) a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Má-li k nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci vlastnické právo více osob jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Za fyzické osoby přihlášené v obci tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.  Celková výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024 činí 840,- Kč na osobu.

Od 1. 1. 2024 odpady nelze platit prostřednictvím SIPO.

Výše poplatku pro poplatníky mající nárok na slevu dle Obecně závazně vyhlášky města Kroměříže o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platné od 1. 1. 2024 je snížena o 240,- Kč na osobu a rok.

Úhrada poplatku: bezhotovostně na účet č. 8326720207/0100,  variabilní symbol = identifikační číslo poplatníka.

V hotovosti (popř. platební kartou) lze místní poplatek za odpady uhradit na pokladně oddělení místních poplatků, Velké náměstí č. 115/1, Kroměříž, v budově radnice. 

Více informací naleznete v Obecně závazné vyhlášce města Kroměříže  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností ode dne 1. 1. 2024.

Městský úřad tímto informuje poplatkové subjekty, že  orgány MěÚ, které jsou v postavení správce poplatku, podle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMP), o povinnosti ohlásit údaj nebo jeho změnu podle  § 14a odst. 2 ZMP. správce poplatku nemá zřízen automatizovaný přístup do rejstříků nebo evidencí a plátce poplatku je tak povinen nahlásit všechny údaje nebo změny podle § 14a odst. 2 ZMP.    

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit a odevzdat "Dotazník pro výběr poplatku za obecní systém odpadového hospodářství".

Formuláře ke stažení