Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů se vztahuje se na fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem v územním obvodu města Kroměříž, které jsou držiteli psa staršího 3 měsíců.

Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník prokázat.

Úhrada poplatku: bezhotovostně na účet č. 8326340247/0100,  variabilní symbol = identifikační číslo poplatníka.

Podrobné informace naleznete v Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 6/2023, o místním poplatku ze psů s účinností ode dne 1. 1. 2024.

Co k tomu potřebuji?

Poplatník je povinen podat "přiznání k místnímu poplatku ze psa" na předepsaném tiskopise do 15 dnů vzniku své poplatkové povinnosti, t.j. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Formuláře ke stažení

Kontaktní osoby