Řešení pohledávky – splátkový kalendář

V případě, že občan není schopen uhradit své pohledávky (pokuty, náklady řízení, místní poplatky) ve stanovené lhůtě, může požádat o povolení splátek dlužné částky nebo o posečkání platby.

Požádat o splátkový kalendář lze osobně (zplnomocněný zástupce) na odboru nebo poštou. 

Žádost lze zaslat e-mailem, který je podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky.

Co k tomu potřebuji?

Volně napsanou žádost, ve které je uvedeno:

  • kdo žádá – jméno, příjmení, adresa, datum narození a telefonní kontakt
  • jakým odborem a č.j. rozhodnutím byla uložena sankce
  • výše sankce
  • návrh výše měsíčních splátek
  • vlastnoruční podpis

400,- Kč za podání žádosti - lze zaplatit v hotovosti na pokladně odboru, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem.