Žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení

Byt zvláštního určení a byt v domě zvláštního určení jsou byty, které mají jiný právní režim. Jedná se o klasické nájemní byty, bez zajištěných sociálních služeb. Byty jsou určeny pro soběstačné starobní i invalidní důchodce.
Podmínky nájmu bytu jsou stanoveny Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nájemní smlouvou uzavřenou s nájemcem pro daný byt.

Každý návrh na uzavření nové nájemní smlouvy po uvolnění bytu musí být projednán v bytové komisi a následně schválen v Radě města Kroměříže.

Co k tomu potřebuji?

Žádost musí být podána osobně nebo písemně na formuláři „Žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení“, který byl vydán Městským úřadem Kroměříž, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost může podat osoba starší 18 let.

Formuláře ke stažení

Kontaktní osoby

  1. S

    Mgr. Vratislav Snídal, MPA

    sociální pracovník na úseku bytového hospodářství