Vyhláška města Kroměříž č.6/1992 o Městské policii v Kroměříži

03. 09. 1992

Vyhláška města Kroměříž č. 6/1992

Městské zastupitelstvo Kroměříž schválilo dne 3. 9. 1992 v souladu s ustanovením 16 a 36 odst. 1 písm. h) z.č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vyhláška o Městské policii v Kroměříži

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1) Městské zastupitelstvo v Kroměříži zřizuje Městskou policii v Kroměříži /dále jen "městská policie"/,

2) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v obvodu působnosti Města Kroměříže.

3) Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie /dále jen "strážník"/ se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout 1/.

4) Při plnění svých úkolů spolupracuje Městská policie s Policií České republiky /dále jen "policie"/.

5/ Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména

a/ dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,

b/ přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,

c/ dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,

d/ odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem 1/ též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky 2/,

e/ upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění,

f/ ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 3/spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu 4/.

 

Čl.2 Řízení městské policie

1/ Městskou policii řídí starosta města.

2/ Velitelem městské policie je strážník, pověřený Městskou radou Kroměříž, který je přímo podřízen starostovi města a plní zejména tyto úkoly

a/ zastupuje městskou policii navenek,

b/ koordinuje a vede činnosti jednotky městské policie,

c/ zabezpečuje styk a spolupráci s Městským úřadem, policií a dalšími orgány,

d/ zajišťuje materiálně technické vybavení jednotky,

e/ organizuje výběr, výcvik nových strážníků a jejich přípravu na ověření odborné způsobilosti dle zvláštního předpisu.

Čl. 3 Strážníci

1/ Strážníci jsou v pracovním poměru k Městu Kroměříž.

2/ Jménem Města Kroměříž jedná v pracovně právních vztazích strážníků starosta.

3/ Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona 1/, jen má-li platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů vydané ministerstvem vnitra České republiky.

Čl. 4 Povinnosti strážníků

1/ Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

2/ Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle zákona 1/ zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

3/ Strážník je v pracovní době povinen v mezích zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

4/ Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestní čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.

5/ Strážník není povinen provést zákrok k plnění úkolů podle zákona 1/ , jestliže

a/ je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání,

b/ k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,

c/ by jeho provedení bylo v rozporu s opatřeními policie nebo jiných ozbrojených bezpečnostních sborů.

6/ Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města.

Čl. 5 Oprávnění strážníků

1/ Oprávnění požadovat vysvětlení

a/ strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení.

b/ osoba je povinna výzvě podle písm. a) vyhovět,

c/ nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle písm. a), může být k sepsání zápisu o podaném vysvětlení předvedena.

 

2/ Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

a/ prokázáním totožnosti se pro účely zákona 1/ rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí,

b/ strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby hodnověrným způsobem prokázala svoji totožnost.

 

3/ Oprávnění předvést osobu

a/ strážník je oprávněn předvést na policii osobu podezřelou ze spáchání přestupku nebo osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svou totožnost,

b/ strážník je též oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu Města Kroměříže podle zvláštních předpisů 5/.

4/ Oprávnění odebrat zbraň

a/ strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo zadržuje, nemá u sebe zbraň, kterou by mohla ohrozit svůj život nebo zdraví anebo život a zdraví jiných osob, a odebrat ji,

b/ zbraní podle písm. a/ se rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.

 

5/ Oprávnění zakázat vstup na určená místa

a/ jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů městské policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval,

b/ každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout.

6/ Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu se zákonem 1/ zákroky, úkony nebo jinká opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

7/ Oprávnění odejmout věc

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána 2/.

Čl. 6 Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem

1/ Strážník je oprávněn v rozsahu stanoveném zákonem 1/ použít tyto donucovací prostředky

a/ hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,

b/ slzotvorné prostředky,

c/ obušek,

d/ pouta,

e/ úder služební zbraní,

f/ hrozba služební zbraní,

g/ varovný výstřel ze služební zbraně.

2/ Strážník je oprávněn použít služební zbraň

a/ za podmínek nutné obrany 6/ nebo za podmínek krajní nouze 7/,

b/ aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

3/ Služební zbraní podle odst. 2 se rozumí střelná zbraň.

4/ Strážník je oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků též psa.

Čl. 7 Stejnokroj strážníků

1/ Stejnokroj strážníků je nezaměnitelný se stejnokroji příslušníků ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací; stejnokrojové součásti jsou černé barvy, vyjma letních košil, které jsou barvy bílé.

2/ Součástí stejnokroje je černý opasek s doplňky uzpůsobenými pro nošení donucovacích prostředků a služební zbraně.

3/ Odznak městské policie /viz příloha č.1/ s identifikačním číslem nosí strážník na pravé straně prsou, nášivku s názvem a znakem města na záloktí levého rukávu, kovový odznak se znakem města nad štítkem čepice.

Čl. 8 Závěrečná a společná ustanovení

1/ Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů městské policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů městské policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka.

2/ Každý, koho městská policie nebo strážníci požádají o poskytnutí pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvěděl.

3/ Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit strážníka nebo osobu uvedenou v odst. 2 starosta nebo velitel městské policie.

Čl. 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. 9. 1992

 

Jitka Dvořáková Ing. Petr Kvapilík

zástupkyně starosty starosta města Kroměříže

 

O d k a z y

-----------

1/ Zákon ČNR č. 553/91 Sb., o obecní policii

2/ Zákon ČNR č. 200/90 Sb., o přestupcích

3/ 22 zákona č. 200/90 Sb.,

4/ Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/89 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích /pravidla silničního

provozu/, ve znění pozdějších předpisů

5/ 42 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení /správní řád/

6/ 13 trestního zákona

7/ 14 trestního zákona