Vyhláška města Kroměříž č. 3/1997 o závazných částech územního plánu zóny "Za Sladovnou"

10. 07. 1997

Vyhláška Města Kroměříže č. 3/1997,o závazných částech územního plánu zóny "Za Sladovnou"

Městská rada Kroměříž podle § 16 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla dne 10.7.1997 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Městské zastupitelstvo Kroměříž podle § 14 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo usnesením ze dne 26.6.1997 územní plán zóny "Za Sladovnou".

Oddíl I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČL. 1

Účel vyhlášky

Tato vyhláška vymezuje závazné části územního plánu zóny "Za Sladovnou".

Čl. 2

Rozsah platnosti a závaznosti

Vyhláška platí pro část území centrální části sídelního útvaru Kroměříž vymezenou západní hranicí, kterou tvoří zelený pás podél Kotojedské ulice v trase od křižovatky s ulicí Talichova po křižovatku s polní cestou na parcele č. 1061/3 v délce 331m.

Jižní hranici tvořenou polní cestou na parcele 1063/3 v délce 90m v prodloužení po hranu svahu parcela č. 1126/2 v délce 55 m.

Východní hranici vymezenou hranou svahu parcela č.1126/2 v délce 190 m a pokračující po hranici ulici Kotojedská ke křižovatce s ulicí Talichova v délce 90 m.

Severní hranicí tvořenou oplocením fotbalového stadionu a svahem klesajícím od ulice Kotojedská k tomuto oplocení.

Časová platnost vyhlášky je do konce roku 2010.

Oddíl II.

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Čl. 3

Prostorové regulativy: 1. Stavební čáry dle regulačního výkresu C32. Boční odstupy staveb od hranic pozemků dle regulačního výkresu C3.

Čl. 4

Výškové regulativy: 1. Maximální výška římsy a hřebene střechy zástavby sólových rodinných domů dle regulačního výkresu C4.2. Maximální výška hřebene řadové zástavby podle regulačního výkresu C4.

Čl. 5

Kompoziční regulativy:1. Podlažnost zástavby - maximálně jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví.

Čl. 6

Ekologické regulativy: 1. Ochrana lipové aleje podél Kotojedské ulice v souladu s ÚSES.

Čl. 7

Dopravní regulativy: 1. Napojení obslužné komunikace pro RD dle regulačního výkresu C3.

Čl. 8

Technické regulativy: 1. Umístění, vedení inženýrských sítí podle regulačního výkresu C7.

ODDÍL III

Čl. 9

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Seznam veřejně prospěšných staveb: 1. Úprava silnice II/367 dle výkresu C5.

ODDÍL IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 10

Dokumentace územního plánu zóny "Za Sladovnou " je uložena na stavebním úřadě Městského úřadu v Kroměříži.

Čl. 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.