Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Kroměříže

14. 02. 2006

Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 12. ledna 2006 na základě § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v jeho platném znění, a v souladu s § 10 písmeno d) a § 84 odstavce 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v jeho platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

ÚČEL VYHLÁŠKY

Tato vyhláška vymezuje závazné části územního plánu města Kroměříže schváleného Zastupitelstvem města Kroměříže dne 12.1.2006.

Článek 2

ÚZEMNÍ ROZSAH PLATNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

Území řešené územním plánem města Kroměříže tvoří katastrální území Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Kroměříž, Miňůvky, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany a Zlámanka.

Článek 3

LHŮTY AKTUALIZACE

Vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena, a aktualizace územního plánu města Kroměříže budou provedeny nejpozději v roce 2010.

ČÁST DRUHÁ

Závazná část územního plánu města Kroměříže

Článek 4

Závazná část územního plánu ve smyslu obecně platných předpisů vylučuje, omezuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jejich uspořádání.

V následujících regulativech jsou vyjádřeny základní zásady uspořádání území, zejména urbanistická koncepce, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení systému ekologické stability, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, a limity využití území navrhované tímto územním plánem.

 

Článek 5

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

1. Obecné zásady

 

1.1. Území města je rozděleno do územních jednotek - základních ploch. Základní plochy jsou v zásadě nestavební a stavební. Souhrn základních ploch stavebních určených k výstavbě budov a jimi obklopených ploch nestavebních nebo ploch stavebních, které nejsou určeny k výstavbě budov, který tvoří urbanizované území sídelního útvaru, je vymezen hranicí současně zastavěného, resp. zastavitelného území obce. V ÚPmK jsou tyto základní plochy nazývány plochami sídelními.

1.2. Nestavebními plochami se rozumí plochy nezastavěné, nebo se zástavbou jen zanedbatelného rozsahu. Slouží pro zeleň, vodní plochy, skály a tektonické zlomy a pro nesídelní funkce (tj. pěstování zemědělských plodin a lesnické hospodaření), tedy pro funkce, které nevyžadují stavby. V hlavním výkrese a v regulativech jsou popsány kódem s jedním velkým a druhým malým písmenem (např. Zm), nebo jsou bez kódu (plochy lesů, vod, polí a luk).

1.3. Stavební plochy ve smyslu ÚPmK zahrnují podstatnou část urbanizovaného území, slouží ke stavebním investičním aktivitám. Jedná se o základní plochy více či méně zastavěné nebo plochy k zastavění navržené či případně plochy nezastavěné, ale bezprostředně sloužící funkci svázané se zastavěnou plochou. Základní plochy pro výstavbu budov mají v hlavním výkrese a regulativech kód s dvou velkých písmen (např. BD). Specifické stavební plochy, které nejsou určeny pro výstavbu budov, představují dopravní plochy, ulice a veřejná prostranství, tyto jsou ve výkrese bez písmenkového kódu.

1.4. Mezi jednotlivými staveními plochami jsou plochy ulic a veřejných prostranství. Ulice a veřejná prostranství určují prostorovou a provozní kostru města a nejsou zastavitelná budovami.

1.5. Regulativy funkčního využití území jsou v hlavním výkrese vyjádřeny barvou plochy odpovídající převládajícímu funkčnímu typu a kódem, který je uveden nad základní plochou. Základní plocha ve smyslu tohoto územního plánu je ucelenou, převážně homogenní územní jednotkou, na niž lze aplikovat společné charakteristiky, je vymezena rozhraním barev funkčního využití, nebo čarou definující rozhraní základních ploch (pokud sousedí plochy se stejnou barvou). Kód platí, pokud není uvedeno dále jinak, na základní plochu jako celek.

1.6. V jednotlivých základních stavebních plochách lze povolit stavby, zařízení a funkční využití území uvedené v regulativech tehdy, jestliže:

- svým charakterem, počtem, polohou, stavebním objemem, výškou, rozlohou, vzhledem a účelem neodporují charakteru předmětné lokality,

- nemohou být zdrojem závad nebo vlivů, které by ovlivnily negativně nad míru přípustnou životní prostředí nebo omezily využívání plochy v souladu s navrženým typem,

- mají zajištěno odpovídající napojení na technickou infrastrukturu a dopravní obsluhu a odstavování či parkování vozidel,

- nejsou jejich výstavba a užívání omezeny dalšími platnými právními ustanoveními a limity.

1.7. Stavby, zařízení a funkční využití území uvedené v regulativech jako podmíněně přípustné vyžadují podrobnější posouzení na základě individuálních předpokladů konkrétní lokality, lze je povolit jen za dodržení všech v bodě 1.6. uvedených podmínek a pokud je nezpochybnitelné, že nenaruší životní prostředí a stávající nebo předpokládaný krajinný, urbanistický a architektonický ráz ani neomezí další potenciální rozvoj města. Musí s nimi souhlasit všechny dotčené orgány státní správy.

1.8. Stavby neuvedené jako přípustné či podmíněně přípustné pro daný typ základní plochy v regulativech využití a uspořádání území jsou nepřípustné.

1.9. Urbanistická funkce (funkční typ) náležející základní ploše je v hlavním výkrese určena barvou, v případech, kdy se jedná o stavební plochy pro budovy nebo městskou či krajinnou zeleň také dvojpísmenkovým symbolem, číselný index nebo třetí písmeno za prvními dvěma písmeny, pokud je uvedeno, pak ještě blíže vymezuje možný způsob využití území a situování konkrétní stavby (funkční podtyp). Podmínky využití území vztahující se k funkčnímu typu jsou uvedeny v článku 7 bodě 6 této vyhlášky.

1.10. Jednotlivé funkce lze spolu mísit jen do té míry, aby nebylo omezeno využití území v souladu s určeným funkčním typem.

1.11. Všechny budovy a zařízení musí mít dostatečné množství odstavných a parkovacích míst na svých pozemcích anebo na pozemcích k tomu územním plánem určených. V každé stavební základní ploše lze připustit potřebné parkování a odstavování vozidel. Pozemní parkoviště a hromadné podzemní garáže lze realizovat ve všech stavebních plochách, pokud je k nim zajištěn kapacitně dostatečný příjezd neomezující fungování okolního území a svým charakterem a objemem nenarušují hlavní funkci základní plochy. Nadzemní hromadné garáže lze realizovat pouze na k tomu územním plánem vymezených plochách nebo v základních plochách smíšených, pracovních aktivit či plochách občanského vybavení, sportu a rekreace. Integrované garáže jsou přípustné jako vestavěné do domů určených k bydlení a ubytování, objektů smíšených, výrobních, občanského vybavení a administrativy, pokud není narušena hlavní funkce domu a území. Individuální garáže (ať samostatně stojící či řadové) nevestavěné do objektu jiné funkce jsou přípustné jen jako vedlejší stavby na pozemku rodinného nebo rekreačního domu (pro potřeby předmětného rodinného nebo rekreačního domu) nebo uvnitř vymezeného výrobního či skladového areálu, ve vymezených areálech jiné funkce jsou přípustné podmíněně.

1.12. Ve stavebních základních plochách lze situovat samostatné objekty technického vybavení, pokud slouží základní ploše, v níž má být umístěna, upřednostňuje se ale jejich integrace do budovy s hlavní funkcí.

1.13. Ve všech stavebních základních plochách a plochách městské a rekreační zeleně lze umisťovat kašny, sochy a další drobnou architekturu, pokud není v rozporu s charakterem území.

1.14. Ve všech plochách jsou přípustné- terénní a související úpravy, zřizování přírodních vodních ploch velikostí úměrných charakteru okolního prostředí, výsadba zeleně a obnova vodních toků a dalších přírodních prvkůsměřujících ke stabilizaci přírodního prostředí - pokud neznemožní využívání základní plochy a fungování širšího území ve smyslu regulativů a nejsou v rozporu s obecně platnými limity.

1.15. Trvalá informační, propagační a reklamní zařízení, pokud nejsou součástí hlavního objektu nebo systému silničního a turistického značení, jsou přípustná podmíněně v závislosti na konkrétních podmínkách ve smyslu bodu 1.7.

1.16. Stavby dočasné jsou po dobu nezbytnou v závislosti na účelu stavby a charakteru dotčeného území přípustné na všech plochách v souladu s obecně platnými předpisy. Doba trvání stavby musí být taková, aby se minimalizovaly dopady na dotčené území.

1.17. Stavba navrhovaná na okrajích stavebních ploch musí být svým hlavním průčelím orientována do ulice. Na okraji zastavěné části sídla, pokud zde není plánovaná komunikace, musí být k okraji sídla orientována nezastavěná část stavebního pozemku. Jiná orientace a umístění stavby jsou přípustné pouze podmíněně, pokud je determinována již existující stabilizovanou výstavbou, existujícími inženýrskými sítěmi, ochrannými pásmy nebo terénní konfigurací.

1.18. V plochách mimo zastavitelné území jsou přípustné (i mimo vymezené dopravní plochy a trasy) účelové komunikace spojené s využíváním a fungováním dotčeného území a pěší a cyklistické stezky. Tyto komunikace musí být nezpevněné nebo z přírodě blízkých materiálů, pokud nestanoví podrobnější regulativy v článku 7 bodě 6 této vyhlášky jinak, případné zpevněné komunikace (živičné krytiny, beton, dlažby) jsou přípustné podmíněně. Přípustné jsou všechny odůvodněné přeložky účelových komunikací a souvisejících objektů (např. vyvolané realizací dálnice či opravou či výstavbou přemostění nebo hráze), pokud neohrozí stabilizované nebo plánované využití území.

1.19. Na území vymezeném pro kanál D-O-L lze umisťovat pouze drobné a dočasné stavby, ale jen v stabilizovaném urbanizovaném území a v souladu s regulativy základní plochy.

1.20. Intenzita využití území je limitována podmínkami dopravní přístupnosti a obsluhy, možnostmi technické infrastruktury a obecně provozními a hygienickými podmínkami.

 

Článek 6

URBANISTICKÁ KONCEPCE A ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

ÚPmK navrhuje v území následující opatření:

1. Dotvoření okružně radiálního systému v jižním segmentu města (zejména v oblasti Lutopecké, Zacharu, Vážan, Za Oskolí, J. Silného). Jednotlivé dopravní komunikace směřující od středu města (tzv. radiály) se propojují kontinuální okružní komunikací.

2. V souvislosti s radiálně okružním dopravním systémem se vyplňují rozvojové enklávy mezi radiálami a v návaznosti na okruh se aditivně rozšiřuje zastavěné území vnitřního města.

3. Potenciální rozvojové plochy pro služby a výrobu a regionální polyfunkční obchodní a kulturně – sportovní centrum jsou situovány do dopravně přístupných ploch u severovýchodního dálničního sjezdu, současně jsou zde navržena protipovodňová opatření (ochranné hráze).

4. V oblasti severozápadu (Hradisko, Postoupky a Miňůvky) nenavrhuje ÚPmK masivní rozvoj, respektuje se zde ochrana podzemních zdrojů vod.

5. Navrhuje se využívat především volných stavebních parcel či větších proluk v současně zastavěném území.

6. ÚPmK navrhuje restrukturalizaci Žižkových a Rybalkových kasáren pro standardní urbanistické funkce.

7. ÚPmK navrhuje posílit úlohu současných center městských částí (Oskol, Slovan, Barbořina, Zachar) a vytvořit podmínky pro založení nových menších místních center (Plačkov, Zámoraví), místní střediska základního vybavení pak také vzniknou v souvislosti s novou obytnou zástavbou (Vážany, Za Oskolí, Zachar).

8. ÚPmK stabilizuje sport ve všech stávajících sportovních zařízeních (Bajda, Bagrák, Haná, Maxův dvůr, komplex v lokalitě U Prachárny – jižně ul. Obvodové). Pro celoměstský na úrovni vybavený areál rekreace u vody vytváří ÚPmK předpoklady v prostoru Bagráku a v lokalitě U Prachárny.

9. Městská zeleň bude posílena o parky v oblasti Vážanského rybníka a na místě rekultivované skladky mezi sídlištěm Zachar a hřbitovem. ÚPmK navrhuje také rozšíření plochy kroměřížského hřbitova. Krajinná zeleň bude doplněna podél řeky Moravy mezi Trávnickými Zahradami a navrhovaným obytným soborem Za Oskolí a v oblasti Šlajzy, zeleň rekreačního charakteru pak ve Vážanech „u cihelny" a v západní části Těšnovického katastru. Krajinná zeleň je navržena také v rámci územního systému ekologické stability, dále jako protierozní opatření (za Barbořinou) a jako součást protipovodňových hrází.

 

Výběr rozvojových území je podřízen jejich potenciálním rozvojovým možnostem v dané poloze města, potřebám racionálního rozmístění jednotlivých městských funkcí a také omezením, která vyplývají zejména z nutnosti chránit kvalitní zemědělskou půdu a podzemní zdroje vod.

Urbanistická koncepce a rozmístění občanského vybavení jsou podrobněji vyjádřeny ve výkrese č. 1, tento výkres je závazný.

 

Článek 7

NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

1. Plochy s převažujícím podílem bydlení

 

Většina z celkových 176 ha nově navrhovaných rozvojových ploch s převažující obytnou funkcí bezprostředně navazuje na stávající současně zastavěné území jádrového města a vytváří tak od západu na východ po jeho jižním okraji souvislý urbanizovaný prstenec (cca 110 ha - Lutopecká, Zachar, Vážany, Za Oskolí, Dolní Zahrady). ÚPmK vymezuje různé typy obytných ploch (BO, BV, BD, BR) s odstupňovaným podílem obytné funkce a podrobnějšími podmínkami jejich využití.

ÚPmK navrhuje také bydlení změnou funkce v nevyužívaných nebo špatně využívaných plochách v současně zastavěném území. V Kroměříži se takto využije v nejbližších letech část areálu Žižkových kasáren. Žádoucí je také zachování podílu obytné funkce v historickém jádru města, což navržená funkce SC (smíšená centrální) umožňuje.

Plochy pro rozvoj bydlení jsou vymezeny také v místních částech. Nové rozvojové plochy v místních částech reprezentují cca 50 ha. Největší rozvoj lze očekávat na územích nejlépe dopravně napojených na vnitřní město.

2. Plochy s převažujícím podílem výrobní funkce

Výroba bude orientována především do stávajících ploch pracovních příležitostí a do území navazujících na levém břehu Moravy (tzv. Zahrady u Bílan), ale intenzivní využití poměrně rozsáhlé části současných průmyslových území je limitováno potřebou realizace protipovodňových opatření. Strategickou rozvojovou plochou pro nejbližší období je 16 hektarový areál bývalých Rybalkových kasáren.

Zemědělská rostlinná výroba se bude i nadále realizovat na rozsáhlých pozemcích zemědělského půdního fondu mimo zastavěné území. Část těchto ploch, zejména v současně zastavěném území a v těsné návaznosti na něj, bude postupně urbanizována.

3. Plochy pro občanské vybavení

Většinu objektů občanského vybavení lze situovat jak ve stávajících tak v rozvojových polyfunkčních plochách: SC (smíšené plochy centrálního charakteru), SO (smíšené plochy obchodu a služeb), SV (smíšené plochy výroby a služeb), případně BO (bydlení všeobecné) nebo BV (bydlení venkovského charakteru). Pro rozsáhlejší zařízení veřejného vybavení jsou určeny plochy značené OV (resp. OS, OK, OZ, OL). Základní občanské vybavení menšího objemu lze umístit také v obytných plochách čistého bydlení (BD, BR).

Občanské vybavení se bude i nadále soustřeďovat do centra města, zde se počítá zejména s dostavbou bloku na náměstí Míru.

Územním plánem je dána možnost umístění většího nákupního a kulturně sportovního střediska regionálního významu v multifunkčním komplexu v návaznosti na dálniční sjezd u ulice Jožky Silného.

Nemocniční a zdravotní zařízení se jeví stabilizovaná ve stávajících plochách, které ve smyslu návrhu skýtají většinou také možnost dalšího kontinuálního rozvoje.

 

 

 

4. Plochy pro sport a rekreaci

 

Rekreační a sportovní vyžití je umožněno jak ve stávajících stabilizovaných plochách (koupaliště Bajda, Podzámecká zahrada, individuální rekreace zejména v Horních Zahradách), tak podporou rozvoje - doplněním či rehabilitací sportovní a rekreační funkce - v dnes ne vždy optimálně využívaných areálech (Bagrák, říční lázně Haná). Posílení rekreace je navrženo také vymezenými funkčními plochami v prostorech: Šlajza, Medkovy rybníky, Stráž, před Maxovým dvorem. Nově se řeší rekreační využití bývalých těžebních ploch ve Vážanech. Podmínky pro denní rekreaci jsou dány také v obytných funkčních plochách. V návaznosti na rozsáhlejší rozvojové plochy bydlení vymezuje ÚPmK novou samostatnou plochu zeleně (park v prostoru někdejšího Vážanského rybníku). Při respektování podmínek ochrany přírody se předpokládá rozvoj rekreace také v příměstských lesích (Obora včetně posílení zeleně u Těšnovic, Zámeček u Bílan, sportovně rekreační areál v Těšnovicích).

 

 

 

5. Tabulka navržených funkčních ploch

 

 

 

Stabilizované plochy

Rozvojové plochy

Funkční plochy celkem

Kód

Charakteristika ploch

ha

%

ha

%

ha

%

BD, BR, BO, BV

plochy s převahou bydlení

438,4

9,5

176,2

36,2

614,6

12,1

SO, SV, SC

smíšené plochy obchodu, služeb a lehké výroby

85,9

1,9

48,8

10,0

134,6

2,6

OV, OS, OK, OL OH

plochy veřejného občanského vybavení

88,8

1,9

8,1

1,7

96,9

1,9

RS, RI

plochy sportu a rekreace

125,9

2,7

9,7

2,0

135,6

2,7

PV, PP, PZ, PL

plochy s převahou výroby

146,2

3,2

38,3

7,9

184,5

3,6

TV

plochy technického vybavení

10,0

0,2

0,0

0,0

10,0

0,2

DO, DP, DG

plochy pro dopravní vybavení

12,3

0,3

0,0

0,0

12,3

0,2

-

plochy ulic, veřejných prostranství, silnic a cest

201,7

4,4

25,1

5,2

226,8

4,4

-

plochy dálnice

34,8

0,8

 

0,0

34,8

0,7

-

plochy železnice

38,7

0,8

 

0,0

38,7

0,8

Zm, Zp, Zh, Zo

plochy městské zeleně

92,2

2,0

27,3

5,6

119,5

2,3

Zk, Zr

plochy rekreační a krajinné zeleně

126,8

2,7

143,7

29,6

270,5

5,3

-

plochy lesů

664,9

14,4

0,0

0,0

664,9

13,0

-

nespecifikované zemědělsky využívané plochy

2427,8

52,6

5,1

1,1

2432,9

47,7

-

vodní toky a vodní nádrže

117,0

2,5

4,0

0,8

121,0

2,4

 

Funkční plochy celkem

4611,3

100,0

486,3

100,0

5097,6

100,0

 

 

 

 

6. Podmínky využití základních ploch

 

Jedná se o limity, kterými se vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů.

 

 

 

 

PLOCHY BYDLENÍ

- jsou určeny především pro bydlení.

 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:

 

BD - plochy čistého bydlení v bytových domech

BR - plochy čistého bydlení v rodinných domech

BO - plochy všeobecného bydlení

BV - plochy venkovského bydlení

 

BV PLOCHY VENKOVSKÉHO BYDLENÍ

- slouží převážně pro bydlení venkovského charakteru. Rodinné bydlení obvykle doplňuje drobné zemědělské hospodářství nebo malá nerušící živnost. Stavby svým objemem a vzhledem odpovídají tradičnímu vesnickému domu. Musí respektovat původní urbanistickou strukturu i stávající stavby lidové architektury. Podíl celkové podlažní plochy bydlení tvoří minimálně 50 % všech podlažních ploch. Minimálně 50 % plochy každého stavebního pozemku musí být nezpevněno a kryto zelení. Jednotlivé budovy nepřesahují 300 m2 zastavěné plochy. Nelze připustit objekty a provozy, pokud by svými dopady omezily obytnou pohodu v území, nebo svým objemem a vzhledem narušily požadovaný venkovský charakter zástavby.

Přípustné jsou:

- rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb),

- zemědělské usedlosti (rodinné domy se zemědělskou výrobou, případně také rekreační ubytování spojené s agroturistikou),

- základní občanské vybavení – tj. obchody, vzdělávací, zdravotnická, sportovní a kulturní zařízení a provozovny nevýrobních služeb a místní správy, policie a požární ochrany, sloužící zejména denním potřebám obyvatel předmětného území (maximální odbytové plochy: obchody – 120 m2, veřejné stravování – 64 m2),

- rekreační chalupy,

- penziony do 20 lůžek,

- administrativní budovy do 300 m2 čisté podlažní plochy,

- řemeslné provozovny a sběrné dvory odpadů do 1 000 m2 areálové plochy,

- zahradnické provozovny do 5 000 m2 areálové plochy.

Podmíněně jsou přípustné:

- ostatní obytné domy, budovy občanského vybavení, administrativy, lehké průmyslové nebo zemědělské výroby, které nepřesahují 500 m2 zastavěné plochy, jsou v území funkčně opodstatněné a svým objemem, tvarem a vzhledem nenarušují stávající nebo plánovanou okolní zástavbu nebo krajinný ráz.

- sběrné dvory odpadů a výrobní a skladové provozovny do 2 000 m2 areálové plochy (max. zastavěná plocha pro jednu budovu 500 m2),

- zahradnické provozovny nad přípustný limit (mimo centra zastavěných částí),

- budovy, které se svým vzhledem vymykají původní vesnické zástavbě, ale do okolí zapadají a zároveň architektonicky a urbanisticky lokalitu zhodnocují a jinak by byly přípustné. Tato výjimka není možná na historických návsích v Bílanech, Drahlově, Hradisku, Miňůvkách, Postoupkách, Trávníku, Těšnovicích a Zlámance,

- pozemky, které jsou více zastavěné nebo s menším podílem zeleně než je obecně stanoveno plochy venkovského bydlení.

 

BR PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

- slouží pro rodinné bydlení. Zástavba je uspořádaná tak, aby vzniklo příjemné obytné prostředí. Plochy soukromých pozemků jsou oddělované od ulic. Vnitřní ulice mají polosoukromý charakter s prioritou pěších. Podíl podlažní plochy bydlení tvoří minimálně 80 % všech podlažních ploch. Minimálně 30 % plochy každého stavebního pozemku je nezpevněno a kryto zelení. Jednotlivé budovy nepřesahují 300 m2 zastavěné plochy. Nelze připustit objekty a provozy, pokud by svými dopady omezily obytnou pohodu v území a narušily požadovaný rodinný charakter zástavby.

Přípustné jsou:

- rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb),

- základní občanské vybavení – tj. obchody, vzdělávací, zdravotnická, sportovní a kulturní zařízení a provozovny nevýrobních služeb a místní správy, policie a požární ochrany sloužící zejména denním potřebám obyvatel předmětného území (maximální odbytové plochy: obchody – 120 m2, veřejné stravování – 32 m2).

Podmíněně jsou přípustné (za podmínky že svými provozními nároky – dopravní obsluhou a parkováním – nenaruší obytný charakter ulic):

- obytné a ubytovací budovy do 500 m2 podlažní plochy (zastavěná plocha max. 400 m2),

- provozovny veřejného stravování 32 až 64 m2 odbytové plochy,

- obchody 120 až 300 m2 (zastavěná plocha max. 400 m2),

- administrativní budovy do 300 podlažní plochy (plocha max. 400 m2),

- řemeslné provozovny a živnosti do 300 m2 zastavěné plochy a 200 m2 zpevněné plochy (celkem na jednom pozemku),

- sběrné dvory odpadů do 1 000 m2 areálové plochy,

- pozemky s menším podílem zeleně.

 

BD PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

- slouží pro bydlení. Zástavba je uspořádaná tak, aby vzniklo příjemné obytné prostředí, polosoukromé a soukromé prostory jsou oddělované od veřejných prostranství, dopravní obsluha je vedena v sběrných nebo obslužných komunikacích po obvodu základní plochy, uvnitř základních ploch v poloveřejných obytných ulicích s prioritou pěších. Podíl podlažní plochy bydlení tvoří minimálně 80 % všech podlažních ploch. Minimálně 30 % plochy každého pozemku pro obytnou nebo ubytovací stavbu je nezpevněno a kryto zelení. Nelze připustit objekty a provozy, pokud by svými dopady omezily obytnou pohodu v území.

Přípustné jsou:

- bytové domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb),

- základní občanské vybavení – tj. obchody, vzdělávací, zdravotnická, sportovní a kulturní zařízení a provozovny nevýrobních služeb a místní správy a policie sloužící zejména denním potřebám obyvatel předmětného území (maximální: obchody – 400 m2, veřejné stravování – 64 m2),

- penziony,

- domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců.

Podmíněně jsou přípustné (za podmínky že svými provozními nároky – dopravní obsluhou a parkováním - nenaruší obytný charakter ulic; pokud potřeba parkovacích či odstavných míst překročí 30 vozů bude minimálně 50 % stání umístěno v integrovaných hromadných garážích):

- hotely a ubytovny,

- provozovny veřejného stravování nad 64 m2 odbytové plochy,

- administrativní budovy,

- maloobchodní provozy 400 až 1 000 m2 odbytové plochy,

- samostatné hromadné garáže a garážové dvory,

- sběrné dvory odpadů do 1 000 m2 areálové plochy.

 

BO PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ

- slouží především bydlení. Zástavba je uspořádaná tak, aby vzniklo příjemné obytné prostředí, polosoukromé a soukromé prostory jsou oddělované od veřejných prostranství, dopravní obsluha je vedena v sběrných nebo obslužných komunikacích po obvodu základní plochy, uvnitř základních ploch v obytných ulicích či jinak dopravně zklidněných komunikacích. Podíl celkové podlažní plochy bydlení tvoří minimálně 60 % všech podlažních ploch. V přízemí jednotlivých bytových domů je vhodné situovat občanské vybavení a nevýrobní služby. Rodinné domy lze kombinovat s drobnými živnostmi. Minimálně 30 % plochy každého pozemku pro obytnou nebo ubytovací stavbu je nezpevněno a kryto zelení. Nelze připustit objekty, pokud by svými dopady omezily obytnou pohodu v území.

Přípustné jsou:

- bytové domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení a nevýrobních služeb,

- rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení a nevýrobních služeb,

- základní občanské vybavení – tj. obchody, vzdělávací, zdravotnická, sportovní a kulturní zařízení a provozovny nevýrobních služeb a místní správy, policie a požární ochrany, sloužící zejména denním potřebám obyvatel předmětného území (maximální odbytové plochy: obchody – 400 m2, veřejné stravování – 64 m2),

- domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců,

- ostatní ubytovací objekty do 50 lůžek,

- budovy podnikové a komerční administrativní (parkování musí mít z větší části v podzemí nebo uvnitř svého areálu),

- sběrné dvory odpadů do 1 000 m2 areálové plochy.

Podmíněně jsou přípustné (za podmínky že svými provozními nároky – dopravní obsluhou a parkováním – nenaruší obytný charakter ulic; pokud potřeba parkovacích či odstavných míst překročí 50 vozů bude minimálně 50 % stání umístěno v integrovaných hromadných garážích):

- ubytovací objekty nad 50 lůžek,

- provozovny veřejného stravování nad přípustný limit,

- zahradnictví,

- maloobchodní provozy 400 až 1 000 m2 odbytové plochy,

- provozy drobné výroby umístěné v budovách zapadající do charakteru obytné zástavby,

- samostatné hromadné garáže a garážové dvory,

- sběrné dvory odpadů do 2 000 m2 areálové plochy.

 

 

SMÍŠENÉ PLOCHY

- jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení správy, hospodaření a kultury. Nově budované stavby nesmí svými hygienickými a provozními dopady omezit využívání existujících zařízení. Na celém území musí být dodrženy požadavky pro obytné prostředí.

 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:

 

SO - smíšené plochy obchodu a služeb

SV - smíšené plochy výroby a služeb

SC - smíšené plochy centrálního charakteru

 

SO SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB

- slouží převážně k umístění obchodů a objektů služeb a administrativy.

Přípustné jsou:

- provozovny maloobchodu a služeb do velikosti 1 000 m2 prodejní plochy,

- stavby pro ubytování,

- provozovny veřejného stravování,

- administrativní budovy,

- řemeslné provozovny do 500 m2 zastavěné plochy,

- stavby pro veřejnou a státní správu, policii, požární ochranu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské účely, včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit a integrovaných zařízení sportu, pokud tyto svým rozsahem neomezí fungování tohoto vybavením existujícího v plochách OV a SC,

- bytové domy s integrovaným občanským vybavením

- sběrné dvory odpadů do 2 000 m2 areálové plochy.

Podmíněně jsou přípustné:

- velkoplošná zařízení maloobchodu nad 1 000 m2 prodejní plochy,

- zařízení velkoobchodu a sklady,

- výrobní provozovny,

- monofunkční bytové domy,

- rodinné domy,

- zahradnictví,

- samostatné stavby pro sport,

- samostatné stavby technického vybavení sloužícího širšímu území

- sběrné dvory odpadů nad 2 000 m2 areálové plochy.

 

SV SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB

- slouží převážně k umístění výrobních provozoven a provozoven služeb.

Přípustné jsou:

- provozovny výroby a výrobních služeb,

- provozovny maloobchodu do velikosti 1 000 m2 prodejní plochy,

- velkoobchodní provozovny,

- stavby pro ubytování,

- provozovny veřejného stravování,

- administrativní budovy,

- stavby pro veřejnou správu, policii, požární ochranu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské účely, včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit a integrovaných zařízení sportu, pokud tyto svým rozsahem neomezí fungování tohoto vybavením existujícího v plochách OV a SC,

- v plochách k tomuto účelu dosud stabilizovaných objekty pro vojenskou správu, ubytování a výcvik,

- čerpací stanice pohonných hmot integrované do budov nebo areálů občanského vybavení a výroby,

- objekty technického vybavení sloužící širšímu území,

- sběrné dvory odpadů.

Podmíněně jsou přípustné:

- stavby pro bydlení,

- sklady,

- zahradnictví,

- velkoplošná zařízení maloobchodu nad 1 000 m2 prodejní plochy,

- samostatné stavby pro sport,

- samostatné čerpací stanice pohonných hmot,

- budovy a areály pro odstavování, údržbu a opravy vozidel.

 

SC SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU

- slouží převážně k umístění zařízení obchodu, kultury a správy v polyfunkčních vícepodlažních domech. Zástavba má výrazný kompaktní charakter, tvoří pevné, jasně definované stavební bloky a městské ulice s omezenou dopravou. V přízemí budov převažují obchody, služby a další komerční a veřejné občanské vybavení. Budovy a jejich soubory dosahují vysoké architektonické a urbanistické hodnoty. Existující podíl bydlení a školské stavby je třeba zachovat. Je nutné respektovat jak památkově chráněné stavby, tak původní historickou strukturu.

Přípustné jsou:

- polyfunkční budovy obchodu, služeb, administrativy a bydlení,

- stavby pro kulturu,

- církevní stavby,

- budovy a areály veřejné správy a policie, požární zbrojnice

- maloobchodní provozovny do velikosti 1 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu charakteru odpovídajícím dané historické struktuře,

- stravovací a ubytovací objekty,

- budovy podnikové a komerční administrativy,

- stavby pro sociální, zdravotnické, školské účely, včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit a integrovaných zařízení sportu.

- bytové domy s integrovaným občanským vybavením,

- garáže integrované do hlavní budovy (max. 40 % podlažních ploch budovy).

Podmíněně jsou přípustné:

- samostatné stavby pro sport,

- samostatné hromadné garáže pro osobní automobily,

- výrobní provozovny řemeslného charakteru,

- monofunkční bytové domy,

- snížení obytné plochy na úkor jiné funkce (musí se jednat o aktivitu přínosnou pro centrum města).

 

 

PLOCHY VÝROBY

- jsou určeny pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků.

 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:

 

PV - plochy všeobecně výrobního charakteru

PP - plochy průmyslové výroby

PZ - plochy zemědělské výroby

PL - plochy lesnické výroby

 

PV plochy všeobecně výrobního charakteru

- slouží převážně k umístění provozoven výroby a výzkumu, které jsou šetrné k životnímu prostředí a kompatibilní s ostatními městskými funkcemi.

Přípustné jsou:

- budovy a areály výroby a výrobních služeb,

- budovy podnikové administrativy,

- vědeckovýzkumné areály a technologické parky,

- víceúčelové výstavní areály,

- velkoobchody a velkoobchodní sklady,

- sklady a skladové plochy,

- budovy a areály technického vybavení,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- prostory pro údržbu, opravy a odstavovaní vozidel,

- zahradnictví,

- budovy a areály požární ochrany,

- stavby pro bydlení, ubytování, maloobchod a sportovní, školské a zdravotnické účely jako součást výrobních a výzkumných areálů,

- změna nevyužívané výrobní plochy na městskou nebo krajinnou zeleň.

 

Podmíněně jsou přípustné:

- samostatné provozovny maloobchodu,

- samostatné stavby pro bydlení a ubytování,

- samostatné areály a stavby pro sportovní účely.

 

PP PLOCHY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

- slouží výhradně pro umístění výrobních i nevýrobních provozoven a zařízení, u niž je nebezpečí nepříznivého vlivu na životní prostředí i vně objektu, ochrana okolí může být zajištěna hygienickým ochranným pásmem.

Přípustné jsou:

- průmyslové výrobní provozovny,

- provozovny výrobních služeb,

- sklady a skladové plochy,

- recyklační závod stavebního odpadu a stavební suti (při dodržení obecně platných hygienických požadavků),

- budovy a areály technického vybavení,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- budovy a areály požární ochrany,

- prostory pro údržbu, opravy a odstavovaní vozidel,

- změna nevyužívané výrobní plochy na městskou nebo krajinnou zeleň.

Podmíněně jsou přípustné:

- byty a ubytování pro osoby zajišťující dohled a pohotovost,

- stavby pro školské a zdravotnické účely jako součást průmyslových areálů,

- budovy podnikové administrativní budovy,

- stavby a areály zemědělské výroby,

- kompostárny,

- skládka TKO.

 

PZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

- slouží pro umístění zemědělských provozoven a souvisejícího vybavení.

Přípustné jsou:

- stavby a zařízení zemědělských provozoven sloužící ke třídění, skladování a čištění zemědělských produktů,

- stavby a areály živočišné výroby (pokud není v rozporu s jinou již stabilizovanou funkcí),

- zahradnické provozovny,

- kompostárny,

- obchodní provozovny sloužící pro prodej zemědělských a lesnických produktů a souvisejícího zboží,

- zařízení doplňující hlavní funkční náplň plochy (např. občerstvení, půjčovny nářadí, výstavní plochy),

- budovy a areály výroby a výrobních služeb,

- sklady a skladové plochy,

- budovy podnikové administrativy,

- velkoobchody a velkoobchodní sklady,

- budovy a areály technického vybavení,

- budovy a areály požární ochrany,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- prostory pro údržbu, opravy a odstavovaní vozidel,

- změna nevyužívané výrobní plochy na krajinnou zeleň nebo ornou půdu.

Podmíněně jsou přípustné:

- objekty bydlení a ubytování související se zemědělskými aktivitami,

- zařízení pro skladování, třídění, recyklaci a likvidaci komunálního a průmyslového odpadu a stavební suti.

 

PL PLOCHY LESNICKÉ VÝROBY

- slouží pro umístění lesnických provozoven.

Přípustné jsou:

- stavby a zařízení lesnických provozoven sloužící ke zpracování a skladování lesnických produktů a k tomu náležející provozní zařízení a administrativa a byty či ubytování pro majitele a správce hospodářství nebo osoby zajišťující dohled a pohotovost.

 

 

Plochy pro občanské vybavení, sport a rekreaci

- areály a budovy rozmanitého charakteru sloužící pro veřejnou vybavenost a zájmovou činnost obyvatel.

 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:

 

OV - plochy veřejného občanského vybavení – obecně

OS - plochy občanského vybavení – veřejná správa

OK - plochy občanského vybavení – kultura

OZ - plochy občanského vybavení – zdravotnictví

OL - plochy občanského vybavení – školství

OH - plochy občanského vybavení – požární ochrana

RS - plochy rekreace a sportu

RI - plochy individuální rekreace

 

ov, os, ok,oz, ol, OH plOCHY veřejného občanského vybavení

- jsou vyhrazeny pro veřejné občanské vybavení uvedených funkčních typů.

Přípustné jsou:

- objekty a areály veřejného občanského vybavení dle funkčních typů: OS – veřejná správa a policie, OK – divadla, kina, muzea a další objekty pro kulturu, OZ – nemocnice, polikliniky, léčebny a další veřejná zdravotní zařízení, OL – střední školy, učiliště a další vzdělávací zařízení, OH – požární zbrojnice a vyhrazené požární nádrže, OV - pokud je plocha rezervována pro jiné veřejné občanské vybavení nebo veřejné vybavení obecně,

- objekty pro bydlení a ubytování osob zajišťujících správu zařízení nebo jinak bezprostředně spojených s užíváním území ve smyslu hlavní funkce v rámci areálu hlavní funkce,

- v plochách k tomuto účelu dosud stabilizovaných objekty pro vojenskou správu, ubytování a výcvik,

Podmíněně jsou přípustné:

- samostatné objekty pro bydlení a ubytování,

- zařízení maloobchodu, stravování a služeb jako součást areálu hlavní funkce a jako její doplněk.

 

RS, RSh,RSk, RSl, PLOCHY rekreace a sportu

- jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu včetně rekreačního bydlení a ubytování. Plochy mohou být zastavěné nebo volné. Funkční plochy RS bez indexu jsou určeny pro sport obecně - přednostně pro hřiště, stadiony, sportovní haly a bazény, včetně doplňkový služeb a vybavení. Pokud je nutné využití území dále omezit, je kód doplněn dalším písmenem: RSh – hřiště (pouze nezastavěné plochy), RSk – klubová sportoviště, RSl – sportovní letiště.

Přípustné jsou (dle konkrétní situace):

- nezastavěná hřiště a volné pobytové rekreační plochy (v RS, RSh, RSk),

- sportovní stadiony a sportovní haly (v RS),

- plavecké bazény a areály (v RS),

- zábavní parky (v RS),

- klubová cvičiště, střelnice, motokros (v RSk)

- tábořiště a campingy (v RS, RSk),

- hotely a ubytovny (v RS, RSk),

- stravovací zařízení (v RS, RSk),

- sportovní přístaviště (v RS, RSk),

- přistávací a vzletové plochy sportovní letiště včetně souvisejícího zařízení a budov (RSl),

- parkoviště,

- hromadné garáže (pouze v zastavěných plochách).

Podmíněně jsou přípustné:

- budovy a areály jiného sportovního a rekreačního využití, než je hlavní náplň plochy (u ploch RSh, RSk),

- budovy (u ploch RSh).

 

RI PLOCHY individuální rekreace

- jsou určeny pro individuální rekreaci v zahrádkářských koloniích. Maximální index podlažních ploch každého stavebního pozemku je 0,2, minimálně 75 % pozemku je nezpevněno a kryto zelení a všechny budovy jsou přízemní nebo přízemní s jedním podkrovím.

Přípustné jsou:

- přízemní zahrádkářské chatky do 40 m2 zastavěné plochy.

- přízemní rekreační domky do 100 m2 zastavěné plochy, v místech kde to umožňují podmínky napojení na dopravu a technickou infrastrukturu,

- společná společenská, hospodářská a sociální zařízení v chatových a zahrádkářských osadách bezprostředně související s rekreačním pobytem a zpracováním ovoce a zeleniny drobnopěstitelů,

- individuální nebo společné garáže pro osobní vozy místních rekreantů dle charakteru zahrádkářské kolonie.

Podmíněně jsou přípustné:

- rodinné a rekreační domy do 120 zastavěné plochy m2, v místech kde to umožňují podmínky napojení na dopravu a technickou infrastrukturu,

- objekty veřejného stravování do 120 m2 zastavěné plochy, v místech kde to umožňují podmínky napojení na dopravu a technickou infrastrukturu,

- vyšší než přípustná intenzita využití území a menší podíl zeleně.

 

 

zvláštní stavební plochy

- sem jsou zařazeny základní plochy, pro jejichž využití platí specifické charakteristiky nad rámec předchozích skupin.

 

+NC regionální nákupní centrum

- V lokalitě lze umístit nad přípustný limit dle základního kódu velkokapacitní polyfunkční zařízení maloobchodu kultury a sportu a související potřebná parkoviště, garáže a technické vybavení. (v navrhovaných případech se jedná se o rozšíření možností využití území nebo jeho alternativu u vybraných základních ploch).

 

+PA Území ochrany kuLturních památek

- Využití základní plochy dle hlavního kódu je dále omezeno požadavky památkové ochrany. V takto označených plochách není přípustná výstavba velkých výrobních nebo obchodních hal, objektů nadzemních hromadných nadzemních garáží a komplexů monofunkčních bytových domů, které by svým hmotovým a architektonickým charakterem nebo nevhodnou funkcí mohly narušit hodnoty původního cenného historického prostředí.

 

 

Provozní plochy

- jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy a technického vybavení města.

 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:

 

TV - plochy technického vybavení

DO - městské dopravní vybavení obecně

DP - plochy velkoplošných parkovišť

DG - plochy hromadných garáží

- - plochy ulic

- - plochy železnice

- - plochy dálnice

 

TV, TV1; 2; 3 … plochy technického vybavení

- jsou určeny k umístění staveb, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí technického vybavení. Na plochách lze budovat zařízení sloužící vyznačené vyhrazené funkci technického vybavení (dle číselného indexu). Plochy TV bez indexu označují technické vybavení obecně. Využití jednotlivých ploch musí být v souladu se zásadami obsaženými v příslušných kapitolách koncepce inženýrských sítí (kapitoly textové části č. 8, 9, 10) a souvisejících výkresech (výkresy č. 03, 04, 05, 06).

Přípustné jsou objekty sloužící (dle konkrétní situace):

1. zásobování vodou,

2. odkanalizování a ČOV,

3. zásobování elektrickou energií,

4. zásobování plynem,

5. zásobování teplem,

6. zařízení spojů,

7. likvidaci, třídění a skladování odpadů (skládka TKO, spalovna), jen v ploše označené TV7.

 

 

 

 

do, DOh

dp,dg plochy městského dopravního vybavení

- jedná se o plochy rozmanitého charakteru sloužící k dopravní obsluze a umístění souvisejících zařízení. Plochy DP slouží zejména pro parkování vozidel, plochy DG pro hromadné garáže, plochy DO zahrnují jiné dopraní plochy nebo dopravní plochy obecně, malé písmeno může specifikovat konkrétní požadovaný typ dopravního vybavení (DOh – plochy hromadné dopravy). Plochy DP jsou vždy bez zástavby. Využití jednotlivých ploch musí být v souladu se zásadami obsaženými v koncepci dopravy (kapitola textové části č. 7, výkres č. 02).

Přípustné jsou (dle charakteru plochy):

- autobusové nádraží a terminál městské hromadné dopravy (v DOh),

- provozní plochy pro obsluhu objektů,

- plochy pro parkování a odstavování vozidel,

- garáže,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- depa – prostory pro opravy vozidel,

- související objekty administrativy, skladů, překladiště, veřejného stravování, ubytování a služeb, pokud to není v rozporu s hlavní dopravní funkcí.

 

PLOCHY ulic

- jedná se o veřejně přístupné, budovami nezastavěné prostory ulic, náměstí a dalších převážně zpevněných veřejných prostranství, které vymezují jednotlivé základní plochy pro další urbánní funkce. Slouží k veřejnému životu (tj. např. k setkávání, shromažďování a pobyt osob, k procházení před výkladními skříněmi, k posezení, sezónnímu maloobchodnímu prodeji a propagaci zboží a veřejných akcí), pro vedení průjezdné dopravy a dopravní obsluhu (tj. pro pohyb pěších a motorových a nemotorových vozidel a pro jejich krátkodobé parkování) a k vedení podzemních řádů inženýrských sítí. Přesnější charakter ulic dle jednotlivých typů místních komunikací určuje řešení dopravy.

Přípustné jsou (v rozsahu dle charakteru plochy):

- chodníky, jízdní pruhy pro automobilovou dopravu a cyklisty, parkovací stání,

- zelené travnaté pásy, stromová, keřová a jiná okrasná pevná i mobilní zeleň (včetně tzv. předzahrádek),

- drobná architektura v souladu s typem ulice neznemožňující obsluhu jednotlivých budov a zařízení v základních plochách – tj. veřejné osvětlení, lavičky, umělecké plastiky a kašny, reklamní zařízení, dopravní značky, přístřešky městské hromadné dopravy, stojánky na kola, sezónní posezení charakteru veřejného stravování.

- na vyhrazených plochách v souladu s platnými vyhláškami města Kroměříže mobilní prodejní stánky.

 

PLOCHY železnice

- plochy vyhrazené pro železniční trať včetně souvisejících budov a zařízení.

Přípustné jsou:

- železniční těleso,

- technická zařízení související s provozem a údržbou železnice,

- budovy železničních nádraží a zastávek, depa, překladiště a sklady, včetně souviseních doprovodných služeb pro zaměstnance a cestující včetně ubytování,

- doprovodné lemující pásy zeleně,

- mostní objekty.

Podmíněně jsou přípustné:

- samostatné komerční i nekomerční občanské vybavení přímo nesouvisející s hlavní funkcí železnice.

 

PLOCHY dálnice

- plochy vyhrazené pro vedení dálnice.

Přípustné jsou:

- těleso dálniční komunikace včetně vybavení zařízeními pohotovostního telefonního spojení a dopravními značkami,

- doprovodné lemující pásy zeleně, terénních valů a hlukových stěn,

- mostní objekty.

 

Nestavební plochy

- jedná se o zeleň a nesídelní funkční plochy. Dotvářejí rámec města a určují obraz krajiny. Slouží k rozvíjení přírody a při jejím zachování a v plochách k tomu územním plánem města určených mohou být využity k rekreaci, k zemědělským a lesnickým hospodářským činnostem a případně také k těžbě nerostných surovin, vše ve smyslu zákonných předpisů.

 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:

 

Zz - plochy užitkové zeleně – sady, zahrady

Zp - plochy městské zeleně – parky

Zh - plochy městské zeleně – hřbitovy

Zo - plochy ostatní městské zeleně

Zr - plochy rekreační zeleně

Zk - plochy krajinné zeleně

Pt - plochy těžby

- - nespecifikované zemědělsky využívané plochy

- - plochy lesních pozemků

- - vodní plochy

 

Zz plochy užitkové zeleně – sady, zahrady

- ovocnářské a zelinářské zahrady.

Přípustné jsou:

- zahradnická a ovocnářská produkce,

- drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např., skleníky, drobné stavby pro skladování nářadí a dočasné skladování zahradnických produktů, včelíny),

- zahradní domky do 25 m2 a související pergoly a rekreační posezení,

- zpevněné plochy do rozsahu max. 20 % pozemku,

- ostatní zeleň,

- studny.

 

Podmíněně jsou přípustné:

- individuální rekreační bazény.

 

Zp plochy městské zeleně – parky

- jedná se o soubory vegetačních prvků záměrně komponovaných jako náhrada za původní přírodní prostředí. Výrazně se podílejí na obrazu města, jsou produktem zahradního umění, jsou veřejně přístupné a slouží pro odpočinek a rekreační aktivity jeho obyvatel a návštěvníků.

Přípustné jsou:

- trávníkové plochy a skupiny dřevin,

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují ji: např. drobná architektura a umělecké plastiky, menší hřiště, odpočívadla, altánky, sbírkové skleníky, veřejné WC, stánky a drobné stavby s občerstvením, ZOO koutky, voliéry, veřejné osvětlení.

Podmíněně jsou přípustné:

- vodní plochy v rozsahu do 5 000 m2, max. 10 % z celkové základní plochy.

 

Zh plochy městské zelEně – hřbitovy

- hřbitovy jsou specifickým občanským vybavením s vysokým podílem zeleně parkového charakteru, jejich využití kromě dále uvedeného musí být také v souladu se zákonem o pohřebnictví.

Přípustné jsou:

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají určenému způsobu využití plochy: sakrální stavby, odpočívadla, obřadní síně, kolumbária, veřejné WC.

- parkové vegetační úpravy.

 

 

Zo plochy ostatní městské zeleně

- zahrnují zejména parkově upravená veřejná prostranství, liniovou zeleň a uliční stromořadí, izolační a ochrannou zeleň.

Přípustné jsou:

- trávníkové plochy a skupiny dřevin

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci: např. drobná architektura a umělecké plastiky, lavičky, altánky, veřejné WC, stánky s občerstvením, veřejné osvětlení, dětská hřiště, pěší plochy, zídky.

- inženýrské sítě a související objekty technického vybavení.

 

Zr plochy rekreační zeleně

- plochy zeleně s vloženými hřišti, sportovišti a jinými rekreačními plochami.

Přípustné jsou (dle charakteru plochy):

- porosty trvalé vegetace (dřevinné, bylinné i smíšené) bez primárního produkčního významu upravené i neupravené,

- travnaté sportovní a rekreační plochy – pláže, kempinky, stanové tábory, hřiště, otevřené jízdárny, kynologická cvičiště, golfová hřiště, včetně nezbytných souvisejících doplňkových staveb veřejného stravování a sociálního zařízení,

- vodní plochy v rozsahu do 5 000 m2, max. 10 % z celkové základní plochy,

- drobné sakrální stavby a drobná architektura,

- stavby a objekty spojené se zkoumáním krajiny a šířením informací o přilehlém území pokud svým objemem a charakterem nenaruší prostředí,

- veřejné osvětlení.

Podmíněně jsou přípustné (dle charakteru plochy):

- vodní plochy v rozsahu 5 000 až 50 000 m2, max. 10 % z celkové plochy, pokud není narušen krajinný ráz.

 

Zk plochy krajinné zeleně

- nestavební, nesídelní plochy zeleně, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy a které slouží zejména pro zachování a obnovu přírodních hodnot území. Tyto plochy dle konkrétní situace umožňují realizaci prvků ekologické stability, ochranu dalších ekologicky významných prvků krajiny, přírodních zdrojů vod, realizaci protipovodňových valů a poldrů, doplňkově slouží také k oddechu, rekreaci a pobytu v přírodě a podmíněně i k ekologickému (k přírodě šetrnému) zemědělství. Na jejich bližší specifikaci a omezení obecné přípustnosti se podílejí další limity (např. ochrana prvků přírody, územní systémy ekologické stability, ochranná pásma zdrojů vod aj.).

Přípustné jsou (dle charakteru plochy):

- porosty trvalé vegetace (dřevinné, bylinné) bez primárního produkčního významu,

- produkční zemědělské louky s přírodě blízkým bylinným porostem a extenzivním režimem využití,

- stezky pro pěší a cyklisty doplněné souvisejícími drobnými stavbami (jako drobné sakrální stavby a pomníky, informační tabule, přístřešky z přírodních materiálů) pokud svým objemem a charakterem nenaruší krajinný ráz,

- protipovodňové zatravněné zemní hráze a poldry,

- stavby a objekty spojené se zkoumáním krajiny pokud svým objemem a charakterem nenaruší krajinný ráz.

Podmíněně jsou přípustné (dle charakteru plochy):

- vodní plochy v rozsahu až 50 000 m2, max. 10 % z celkové plochy, pokud není narušen krajinný ráz,

- produkční plochy rostlinné výroby s přírodě blízkým porostem a extenzivním režimem využití (trvalé zatravnění) - mimo vymezené prvky ÚSES jiného účelu a pokud není narušen krajinný ráz.

 

PT PLOCHY TĚŽBY

- jsou určeny k těžbě nerostných surovin, využití území je dále limitováno zákonnými předpisy.

Přípustné jsou:

- zemní těžební práce,

- stavby v souladu s hlavní funkcí základní plochy svými dopady nezatěžující a neomezující využívání ploch okolních.

 

 

 

nespecifikované zemědělsky využívané plochy

- jedná se o zemědělskou půdu, která není součástí stavebních nebo jiných sídelních ploch. Slouží zejména pro rostlinnou výrobu nebo pro činnosti, které s tímto hospodařením souvisejí. Využití těchto ploch je také omezeno zákonem. Exitující přírodě blízké porosty, vodní plochy a další krajinné prvky budou zachovány nebo v případě odůvodněné potřeby jejich změny na zemědělskou půdu nahrazeny, tak aby nedošlo ke změně krajinného rázu.

Přípustné jsou:

- pěstování plodin na orné půdě, pěstování travních porostů, pastva hospodářských zvířat, pěstování ovoce a vinné révy v zahradách, sadech a vinicích,

- změny orné půdy na trvalé travní porosty,

- změna kultury pozemku orné půdy na zahradu, sad, vinici a naopak, pokud nedochází ke změn krajinného rázu,

- rozdělení pozemků novými zemědělskými cestami a interakčními prvky – mezemi a alejemi,

- vodohospodářská zařízení – odvodňovací příkopy, poldry,

- studny, retenční nádrže, protipovodňové zemní hráze,

- ohradníky, napajedla, přístřešky,

- jednotlivé budovy sloužící k zajištění provozu zemědělského hospodářství za podmínky, že jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků a jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště. Stavby svými dopady nesmí zatěžovat a omezovat využívání okolních pozemků. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které slouží bydlení nebo ubytování (včetně rekreačního bydlení a ubytování),

- zpevněné účelové komunikace.

Podmíněně jsou přípustné:

- využití pro nestavební sídelní funkce (např. sportovní) pokud způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro zemědělské hospodaření, bez nákladů na rekultivaci,

- zalesnění,

- hospodářské zemědělské stavby nad 30 m2 zastavěné plochy, které jsou jednoduchými stavbami.

- vodní plochy v rozsahu, při němž nebude negativně ovlivněn krajinný ráz.

 

Lesní pozemky

- lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Využívání je možné pouze v souladu s tímto zákonem. Exitující přírodě blízké vodní plochy a další krajinné prvky budou zachovány.

Přípustné jsou:

- lesní porosty a dočasně odlesněné plochy (mýtiny),

- signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry, šachty, přečerpávací stanice, vrty, studny, stanice sloužící k monitorování ŽP,

- myslivecká účelová zařízení (seníky, krmelce, posedy),

- drobné vodní plochy (rozsah je limitován zachováním krajinného rázu).

Podmíněně jsou přípustné:

- lesní účelové stavby a upravené plochy, kromě objektů pro bydlení nebo ubytování (existujících hájovny ale lze v území stabilizovat ve své obytně – hospodářské funkci).

 

VODNÍ PLOCHY

Přípustné jsou:

- vodní toky a nádrže,

 

- stavby a zařízení, které slouží výhradně pro účely spojené zejména s ochranou a využíváním vodních zdrojů, nebo o