Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Zeyerova 3354/2, 767 01 Kroměříž

573 502 243

573 502 244

573 502 243
4vymsgz

reditel@zsslovan.cz

Branch Image

Organizace školy

Úplná ZŠ pro 1. – 9. ročník s právní subjektivitou od roku 1994. Situována na sídlišti Slovan.

Součásti školy

  • základní škola
  • školní jídelna
  • školní družina
  • školní klub

Budova

Školní areál tvoří čtyři pavilony, školní pozemek s venkovní učebnou a vyvýšenými záhony, dvě nádvoří, atrium, minipark školní družiny a venkovní sportovní areál.

Ve třech učebních pavilonech je 38 tříd, odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, čtyři jazykové učebny, cvičná kuchyně a dvě učebny informatiky.

Součástí čtvrtého pavilonu jsou dvě tělocvičny, gymnastický sálek, dílna pro pracovní výchovu, výtvarný ateliér s keramickou pecí a školní jídelna.

Stravování

Žáci se stravují ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou jídel na základě čipového systému (on line objednávky na www.strava.cz) K dispozici mají nápojové automaty a školní bufet.

Ceny obědů

  • 7 - 10 let - 30,- Kč 
  • 11 - 14 let - 33,- Kč
  • 15 a více let - 36,- Kč 

Sportoviště

Dvě tělocvičny 15x 31 m v samostatném pavilonu, gymnastický sálek. 
Moderní venkovní sportovní areál (hřiště na kopanou s umělým povrchem, běžecký ovál, atletické sektory, víceúčelová umělá sportovní plocha).

Školní družina

6 oddělení školní družiny je plně kapacitně využito pro žáky 1. – 2. ročníku.

Provozní doba: 6.30 – 8.00, 11.30 – 16.30

Školní klub

Určen pro žáky 3. – 9. ročníku. Poskytuje prostor pro realizaci volnočasových aktivit školy. 

Profilace školy

Svůj vlastní školní vzdělávací program Slovan jsme vytvořili tak, abychom i v příštích letech mohli poskytovat co nejkvalitnější vzdělání všem žákům. Snažíme se je připravit nejen pro další vzdělávání, ale především pro život. 

Určitou léty prověřenou zvláštností školy jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je to prakticky jediný případ regulace, jinak platí zásada, že škola nabízí a žák (rodič) si vybírá. To platí o výběru cizích jazyků, volitelných předmětů, kroužků a zájmových aktivit.

Stále aktuálněji se na pořad dne dostává péče o žáky, kteří se v průběhu školní docházky setkávají s různými problémy. Výuka jazyků a volitelných předmětů probíhá v dělených skupinách, učitel má tak více možností reagovat na individuální potřeby žáků. Na základě spolupráce s diagnostickými a poradenskými zařízeními máme zaveden systém práce s integrovanými žáky a se žáky se specifickými výukovými a výchovnými poruchami. Na škole pracuje také několik asistentů pedagoga, logopedická asistentka a dvě speciální pedagožky. Žákům i rodičům je k dispozici Školní poradenské pracoviště tvořené výchovnou poradkyní, školním psychologem a metodičkou prevence sociálně patologických jevů.

Specifické aktivity

Mimo volnočasové aktivity spadající do kompetence školní družiny a školního klubu nabízíme žákům další kroužky (např. dopravní, keramický, volejbalový, zdravotnický, dyslektický, pohybových aktivit,  Metodu dobrého startu nebo logopedickou prevenci).

Na rozvoji sportovních činností školy se podílí Školní sportovní klub Slovan a velmi úzce spolupracujeme  s naším partnerem - SK Hanáckou Slavií Kroměříž. 

Každoročně realizujeme zahraničních exkurze do Rakouska a Polska, Německa, Francie a Anglie. 

Získaná ocenění a členství v dlouhodobých projektech: Zdravá škola, Mezinárodní bezpečná škola, Zdravé zuby, Počítače ve výuce kroměřížských základních škol, Etická škola a Rodiče vítáni.

Charitativní aktivity

Kola pro Afriku, fond Sidus.